THE FACTORS AFFECTING VOTER BEHAVIOUR IN LOCAL ELECTIONS KOCAELİ SAMPLE


Creative Commons License

Karahan-Uslu Z., BOZKURT V. , Tüfekçioğlu H.

Turkish Studies International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, cilt.12, ss.1-18, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 12 Konu: 3
  • Basım Tarihi: 2017
  • Dergi Adı: Turkish Studies International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic
  • Sayfa Sayıları: ss.1-18

Özet

YEREL SEÇİMLERDE SEÇMEN DAVRANIŞINA ETKİ EDEN FAKTÖRLER: KOCAELİ ÖRNEĞİ
ÖZET
Bu makalenin amacı, yerel seçimlerde oy verme davranışını etkileyen faktörleri toplumsal değer ve ihtiyaçlar zeminini temel alarak incelemektir. Seçmenlerin yerel seçimlerdeki tercihleri üzerinden, adayların olumlu özelliklerinin, beğenmediklerini cezalandırmak istemesinin, medya mesajlarının, seçim kampanyasının ve etnik kökenin, adayın partisine yönelik algılamaların etki analizi yapılmış, yaş, cinsiyet, eğitim, politik kimlik sosyo-demografik etkenlerin tesirleri sorgulanmıştır. Kocaeli örnekleminde 8594 kişiyi kapsayan bir örneklem kullanılarak yapılan çalışmada adayın bireysel özellikleri ve ait olduğu siyasi partiye yönelik algılamaların tercihler üzerinde daha başat etkiler ürettiği tespit edilmiş, eğitim düzeyinin rasyonel sebeplerle oy verme tercihini güçlendirdiği, aday faktörüne dair daha derinlikli irdelemeleri ortaya çıkardığı tespit edilmiştir. Türk seçmeni muhafazakâr bir seçmen olup, siyasal parti tercihinde de ağırlık sağ/muhafazakâr partilerden yanadır. Muhafazakar/ İslamcı/ milliyetçi merkez sağı konsolide eden parti doğal olarak öne geçmektedir. Atatürkçülük dikkate değer bir düzeyde etkisini korumakla birlikte liberalizm, demokrasi ve ulusalcılık seçmende daha sınırlı bir destek bulmaktadır. Data, seçmen tercihleri üzerinde adayın dürüst/güvenilir olmasının (%85), halka yakın olmasının (%81), deneyiminin (%80), proje ve vaatlerinin (%80), partisinin (%80), kampanyanın (%53), medyanın (%40), köken faktörünün (% 24) ve beğenmediğini cezalandırma (% 15) arzusunun etkili olduğunu ortaya koymuştur.

ABSTRACT
The aim of this study is to analyse, by taking into consideration the social values and needs, the factors affecting the voters' voting behaviours in the local elections. In the process of evaluating the voters' choices related to the candidate's positive and negative aspects, the impacts of the media messages, the election campaign, the candidate's ethnic origin, and the perceptions developed about the candidate's political party have been analysed; the influences of age, gender, education level, political identity, and socio-demographic effects have also been questioned. Using the sample from Kocaeli comprising 8594 individuals (2009 ANAR survey data collection), the singular characteristics of the candidate and the sentiments developed about the candidate's political party have been detected to have more dominant effects in the voters' choices. Meanwhile, the level of education has been discovered to be strengthening the voters' rational choices, leading them to make more insightful examinations of the candidate. Turkish voters are generally of conservative character, and in their political party preferences, a vast majority of voters’ side with the rightist/conservative parties. The party which consolidates conservative/islamist/nationalist center-right naturally gets ahead and takes the lead. Atatürkism keeps its position notably, yet liberalism, Kemalism, and ethnic nationalism find less support among the voters. The data shows that the candidate's reliability/honesty (85 %), his/her having close contact with the public (81 %), his/her experience (80 %), his/her projects and promises (80 %), his/her party (80 %), the campaign (53 %), media (40 %), origin (24 %), and the desire to punish the disliked (15%) are effective on the voters' preferences.