Afete hazırlık Sürecinde Deprem Kent Konut


KARABULUT S., ÖZÇEP F.

Bursa 3. Kent Sempozyumu, Bursa, Türkiye, 1 - 04 April 2011

  • Basıldığı Şehir: Bursa
  • Basıldığı Ülke: Türkiye

Özet

 

Doğa, özüne ait iç dinamikleriyle insanoğlunun yaşamına yenilikler katarak ve aynı zamanda kendi değişiminin/üretiminin bir ürünü (–Doğa Olayları demenin pek doğru olmayacağı kanaatiyle-) olarak bazı doğal süreçleri dışa vurum sanatıyla icra eder. Bizler ise çoğu zaman bu yeni ürünlerle yaşantımıza olağan (olağan dışılık ise beklenenin üzerine hasar ve can kaybının yaşanması) formalarında devam ederiz. Günlük hayatta sürekli karşılaşmasak bile bazen pekte iç açıcı olmayan sonuçları da bize sunmasına tanıklık ederiz. Yerküre’nin devinimi sonucu meydana gelen bu olgular içinde birçok farklı ürün vardır. Bilimsel yaşam ile bu ürünleri algılama/anlama sürecini yan yana getirdiğimizde bazı temel gerçekleri de bulabilir. Tarihin suları bir takım surları açsa da bazen hızlı bir devinimle çözüm üretirken bazen ise sorunsallar karşısında bir takım geçici yenilgiler yaşatabiliyor.

 

Doğal afetler içinde en yıkıcı olan depremler, yaşamımızı ve barınma hakkımızı tehdit etmektedir. Normal olarak bakıldığında yerküre fiziğinin doğal bir süreci olan depremler, plansız kentleşme ve kontrolsüz/denetimsiz yapılaşma ile etkileştiğinde yıkıcı ekonomik ve sosyal/toplumsal sonuçlar olan bir afete dönüşmektedir. İnsanın en temel haklarından bir olan barınma hakkı, depremlerin neden olduğu fakat esasta/temelde siyasal iktidarların neo-liberal politikalarının bir sonucu olarak tehdit altındadır. İnsanların yaşama ve barınma hakkı kentsel yenileme/dönüşüm projeleriyle, deprem vb. birçok olgu bahane edilerek ekonomik bir rant alanı haline dönüşmektedir. Afete hazırlık sürecinde deprem, konut ve yapı ilişkisinin ivedi bir şekilde irdelenmesi amacıyla böyle bir çalışma grubu kurulmuştur. Mahallelerden gelen sorunlara bilimsel/mühendislik yaklaşımları getirerek sorunların tespiti üzerine çalışılmaktadır. Halkın haklarının korunması için bilim insanları/mühendisler/mimarlar/şehir plancılarının katkısıyla bu çalışmanın çerçevesi genişletilecek ve bu sorunlara karşı alternatif bir yaşam örülmeye çalışılacaktır.