Nauçno metodiçeskiye problemıy yazıkovoy podgotovki inostrannıyh studentov


KLIMKINA O.

VIII MEJDUNARODNAYA NAUÇNO-PRAKTİÇESKAYA KONFERANTSİYA, Kiev, Ukraine, 16 - 17 April 2015, pp.120-121

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Kiev
  • Country: Ukraine
  • Page Numbers: pp.120-121