Determinants of Quits and Dismissals (An Analysis of Data from a Chemical Company)


Creative Commons License

AKGEYİK T.

Journal of Academy of Business and Economics, vol.15, pp.77-84, 2015 (International Refereed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 15
  • Publication Date: 2015
  • Title of Journal : Journal of Academy of Business and Economics
  • Page Numbers: pp.77-84

Abstract

DETERMINANTS OF QUITS AND DISMISSALS

(AN ANALYSIS OF DATA FROM A CHEMICAL COMPANY)

1. PURPOSE

The aim of the study is to analysis the determinants of quits and dismissals using a data from a chemical company in Istanbul, Turkey.

2. METHOD

2.1. Data

The dataset consisted of a sample of 210 full-time employees. The sample were predominantly male, largely white collar and relatively young. Specifically, 81 percent (170) of the sample were male, and 71.4 percent were white-collar workers. Their mean age was 32.4 years. The average tenure was 4.2 years. 64.3 percent of the sample were married. About two-third had a bachelor's degree (64.8%).

2.3. Variables

The main dependent variable was job separations (quits =1 and dismissals=2). The study also used annual voluntary turnover rate, annual involuntary turnover rate, and reason for separation.

The independent variables were demographic factors, work related factors, and non-work related factors.

2.4. Data Analysis

The study used Kruskal-Wallis tests, Spearman correlation analysis and the logistic regression analysis.

3. RESULTS

The statistical analysis showed that in comparison with employees over 34 years of age, younger workers were found to be 1.8 times more likely to voluntarily quit their jobs for pursuing a better job. Married workers were observed to be more prone to leave organization than single workers. The logic regression analysis indicated that gender, age, education level and tenure (demographic factors), type of work (work-related factor) and month (non-work factor) were the determinants of quits and dismissals. 

İSTİFA ve İŞTEN ÇIKARMALARIN BELİRLEYİCİLERİ

(BİR KİMYA ŞİRKETİNİN VERİLERİ ÜZERİNE BİR ANALİZ)

1. AMAÇ

Bu araştırmanın amacı, Türkiye’de faaliyet gösteren bir kimya şirketinin verilerini kullanarak istifa ve işten çıkarmaların belirleyicilerini analiz etmektir.

2. YÖNTEM

2.1. Data

Veri seti 210 tam süreli çalışandan oluşmaktaydı.  Örneklem ağırlıklı olarak erkek, büyük ölçüde beyaz yakalı ve göreceli olarak gençti. Daha spesifik olarak örneklemin  %81’i (170) erkek, %71,4’ü ise, beyaz yakalı çalışandı. Ortalama yaş 32,4, kıdem süresi, 4,2 yıldı. Örneklemin %64,3’ü evli, %64,8’i üniversite mezunuydu.

2.2. Değişkenler

Araştırmanın temel bağımlı değişkeni işten ayrılmalardı (istifa=1 ve işten çıkarılma=2). Araştırmada ayrıca bağımlı değişken olarak analizlerde yıllık gönüllü işgücü devri oranı, yıllık zorunlu işgücü devri oranı ve işten ayrılma gerekçesi kullanılmıştır. Bağımsız değişkenler ise, demografik değişkenler, işle ilişkili faktörler ve işle ilişkili olmayan faktörlerden oluşmaktaydı.

2.3. Veri Analizi

Araştırmada, Kruskal-Wallis testi, Spearman korelasyon ve lojistik regresyon analizi kullanılmıştır.

3. SONUÇLAR

İstatistiksel analizler 34 yaş üstü çalışanlara kıyasla, genç çalışanların daha iyi bir iş bulmak amacıyla 1,8 kat daha fazla istifaya eğilimli olduğunu göstermiştir. Ayrıca, evli çalışanların bekâr çalışanlara kıyasla şirketten ayrılmaya daha fazla meyilli oldukları görülmüştür. Lojistik regresyon analizleri, cinsiyet, yaş, eğitim seviyesi ve kıdem (demografik özellikler), işin niteliği (işle ilişkili faktör) ve işten ayrılma ayı (işle ilgili olmayan faktör) istifa ve işten çıkarmaların belirleyicileri olduğunu göstermiştir.