Retrospective Evaluation of Pediatric Patients with Extremity Pains


Naiboğlu S., Naiboğlu E., Aksu Sayman Ö., DEMİRKAN F. G.

Bağcılar Tıp Bülteni, vol.5, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Objective: Recurrent lower extremity pains (growing pains) are the most common non-inflammatory cause of musculoskeletal pain in children. This study aims to investigate musculoskeletal symptoms that may be associated with vitamin D deficiency. We retrospectively examined the data of the patients who applied to the pediatric outpatient clinic and who had vitamin D levels measurement results. Method: We retrospectively evaluated the clinical, laboratory, and diagnostic findings of patients aged 3-16 years, who presented to our outpatient clinic with growing pains between January 2019 and December 2019. We excluded patients with chronic diseases, those with joint findings that might be associated with rheumatological or orthopedic diseases, and those who used vitamin D supplements. Results: There were a total of 103 subjects. Forty-eight subjects were female (46.6%) and 55 (53.4%) were male. The mean age of the subjects was 8.8±4.2 years (3-16). The mean serum 25-hydroxyvitamin D [25(OH) D] level of the subjects was 15.4±6.5 nmol/L. The subjects were categorized according to their 25(OH) D levels. Ten subjects (9.7%) had severe vitamin D deficiency, 25 (23.4%) had vitamin D deficiency, and 42 (40.8%) had vitamin D insufficiency. Conclusion: Leg pains are common in children, and growing pains are the most common non-inflammatory causes of muscle-joint pain in children. Patients with musculoskeletal pain should be screened for vitamin D deficiency. In this study, we aimed to emphasize the importance of vitamin D level assessment in patients presenting with joint-muscle pains that were primarily evaluated as growing pains.

Amaç: Tekrarlayan alt ekstremite ağrıları (büyüme ağrıları) çocuklardaki kas-iskelet sistemi ağrılarının enflamatuvar olmayan en sık sebebidir. Bu araştırmada çocuk polikliniğine kas iskelet sistemi şikayetleriyle başvuran ve D vitamini düzeyi bakılan hastaların verilerini inceledik. Böylece D vitamini eksikliği ile ilişkili olabilecek kas iskelet sistemi semptomlarını araştırmayı amaçladık. Yöntem: Polikliniğimize Ocak 2019-Aralık 2019 tarihleri arasında eksremite ağrısı ile başvuran 3-16 yaş grubundaki çocukların klinik özellikleri, tetkik sonuçları ve tanılarına ait bilgiler retrospektif olarak incelendi. Kronik hastalığı olan, romatolojik veya ortopedik olabilecek eklem bulgusu olan ve D vitamini kullanan hastalar çalışma dışı bırakıldı. Bulgular: Çalışmamıza katılan 103 çocuğun 48’i (%46,6) kız, 55’i (%53,4) erkekti. Çocukların yaşları 3-16 yaş aralığında olup, ortalama yaşı 8,8±4,2 idi. Çocukların ortalama serum 25 (OH) D vitamin düzeyi 15,4±6,5 olarak saptandı. Serum 25 (OH) D vitamin düzeyine göre gruplandırılan çocukların 10’unda (%9,7) ağır D vitamini eksikliği, 25’inde (%23,4) D vitamini eksikliği, 42’sinde (% 40,8) D vitamini yetersizliği saptandı. Sonuç: Çocuklarda bacak ağrısı şikayeti sık karşılaşılan bir durum olup, büyüme ağrıları gibi enflamatuvar olmayan nedenler kas-eklem ağrısının en sık sebebidir. Kas-iskelet ağrısı olan hastaların D vitamini eksikliği açısından mutlaka taranması gerekir. Çalışmamızda eklem-kas ağrısı şikayeti ile başvuran ve büyüme ağrısı düşünülen hastalarda vitamin D düzeyi incelemesinin önemini vurgulamak istedik.