Bir Şehrin Sosyal Politika Yönetim Rehberi: Esenler Örneği


Creative Commons License

Taşcı F., Alpar B. I., Akgül O., Baş H., Kocakaya M. E., Aktaş F. Z.

Esenler Belediyesi Şehir Düşünce Merkezi, İstanbul, 2020

  • Publication Type: Book / Research Book
  • Publication Date: 2020
  • Publisher: Esenler Belediyesi Şehir Düşünce Merkezi
  • City: İstanbul
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

Bir şehrin yönetimi birçok değişkeni dikkate almayı gerektirmektedir. Bu değişkenlerden biri de sosyal politikadır. Sosyal politika, hem dar hem de geniş anlamı olan bir değişkendir. Dar anlamıyla sosyal politika sadece çalışma hayatına dönüktür ve çalışma hayatında işçi-işveren ilişkilerini düzenleme gayretine mâtuftur. Geniş anlamıyla sosyal politika ise çalışma hayatı dışı tüm sosyal sorunların çözümü bağlamındadır; bu yönüyle dezavantajlı kesimlerin hepsi, geniş anlamda sosyal politikanın ilgi alanına girmektedir. Dar ve geniş anlamları yanında ulus-ötesi anlam ile de ülke sınırları aşan aktörler ile de sosyal politikalar olabilmektedir. Öte yandan sosyal politikanın farklı aktörleri bulunmaktadır. En temelde merkezî yönetim aktörü ya da yaygın kullanımı ile “devlet” bulunmaktadır. Devlet, bir yandan kanun koyucu, bir yandan çalışma hayatında işçi-işveren ilişkilerini düzenleyici ve bir yandan da dezavantajlılığın da dâhil olduğu tüm sosyal sorunların üstesinden gelme mekanizmasıdır. Bu yönleriyle devlet, dar ve geniş anlamda sosyal politika alanına mâtuf hamlelere sahiptir. Sosyal politikanın ikinci bir aktörü olan belediyeler ise daha çok geniş anlamda sosyal politika alanına yönelik faaliyetler icrâ etmektedir; belediyelerin işçileri bulunmaktadır ve aynı zamanda belediye kamu işverenidir, bu yönüyle dar anlama bakan tarafı da yok değildir. Ancak belediyelerin faaliyet alanlarında yoksul, engelli, yaşlı, kadın, çocuk, genç gibi daha geniş sosyal kesimlerin sorunlarını çözme çabaları gözükmektedir. Bu iki aktörün dışında zayıf da olsa sivil toplum kuruluşları (STK’lar) bulunmaktadır, işverenlerin de bazen şahsî bazen de kurumsal anlamda cüz’i sosyal sorumluluk katkıları dikkate alınırsa toplamda dört aktörlü sosyal politika alanı ortaya çıkmaktadır. Aile de bu aktörlerin uygulamalarından hem nasiplenen hem de yer yer aktörlüklerini besleyen bir mâhiyet arz etmektedir. Sosyal politikanın bu çerçevesi, elbette her bir şehir için de geçerlidir. Her bir şehrin dar veya geniş anlamda sosyal politika uygulama alanları bulunmaktadır. Türkiye’deki şehirlerde de doğaldır ki sosyal politika uygulamaları ile karşılaşılmaktadır. Bu uygulamaların aktörleri de merkezî yönetim ve merkezî yönetimin şehirlerdeki birimleri yanında belediyelerdir; STK’lar ve az da olsa işveren katkıları da gözükmektedir. İşte burada mühim bir soru gündeme gelmektedir: Bu şehirlerin sosyal politikaları farklı aktörler tarafından yürütülmekte iken, acaba yönetimleri nasıldır? Başka bir ifade ile genel mânâda “bir şehrin sosyal politika yönetimi” nasıldır, nasıl olmalıdır? Bu araştırma ile hedeflenen de bu temel sorunun cevabını verebilmektedir. Cevap girişimi “İstanbul İli Esenler İlçesi” örnekliği üzerinden tüm Türkiye için “Model Rehber” oluşturma şeklinde olacaktır. Bu tarz bir girişimin önemli ayağı, bir alan araştırması olarak, Esenler’deki sosyal politika aktörlerinin yöneticileri ve saha çalışanları ile yapılan yarı-yapılandırılmış derinlemesine mülâkatlardır. Bu çerçevede, çalışmada öncelikle sosyal politika, sosyal politika aktörleri ve Türkiye’deki durumları hakkında özet bölümler takdim edilmektedir. Daha sonra konu ile ilgili literatüre yer verilmektedir, ki konu ile ilgili doğrudan kaynak çok az olduğu için dolaylı kaynakların taraması öz bir biçimde sunulmaktadır. Nihâyetinde yapılan alan araştırmasının bulguları üzerinden sosyal politika alıcılarını da dikkate alan sosyal politika aktörleri için “Bir Şehrin Sosyal Politika Yönetim Modeli” ortaya konmaktadır.