İSOSÜLFAN MAVİSİNE BAĞLI NADİR OLARAK GÖRÜLEN ANAFİLAKTOİD REAKSİYONU: 4 OLGU DENEYİMİMİZ


Creative Commons License

KUT A.

15. ULUSAL MEME HASTALIKLARI KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 17 October - 20 November 2019, ss.164

  • Basıldığı Şehir: Antalya
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayısı: ss.164

Özet

İSOSÜLFAN MAVİSİNE BAĞLI NADİR OLARAK GÖRÜLEN ANAFİLAKTOİD REAKSİYONU: 4
OLGU DENEYİMİMİZ
Abdullah KUT, Mehmet GÜNAY, Selman EMİROĞLU, Mustafa TÜKENMEZ, Neslihan CABİOĞLU, Mahmut MÜSLÜMANOĞLU,
Abdullah İĞCİ, Vahit ÖZMEN
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi, İstanbul
GİRİŞ: Meme kanseri cerrahi tedavisinde sentinel lenf nodu biyopsisi(SLNB) kullanılan yaygın bir yöntemdir. Bu yöntemin
uygulanma tekniklerinden bir tanesi de isosülfan mavisi (İM) enjeksiyonudur. Bildirilen yayınlarda, İM kullanılan hastalarda
alerjik reaksiyon gelişim sıklığı %0,7-1,3 aralığındadır.
AMAÇ: Bu çalışmanın amacı SLNB uyguladığımız 4 olguda İM tekniğine bağlı gelişen anafilaktoid reaksiyonları araştırmaktır.
YÖNTEM: İstanbul Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Meme Hastalıkları Kliniğinde İM tekniği ile SLNB uygulanan ve
anafilaktoid reaksiyon gelişen 4 olgunun ameliyat öncesi demografik, klinik, ek hastalık; ameliyat sonrası(AS) klinik seyir ve
uygulanan tedavi verileri kayıt edilerek bu veriler karşılaştırmalı olarak incelendi.
OLGU: En son anafilaktoid reaksiyon görülen 47 yaşındaki kadın hastanın allerjik rinit dışında ek bir hastalığı yoktu. Hastaya
meme kanseri(kT1N0) tanısıyla anestezi indüksiyonu ve entübasyon sonrası subareolar alana 5 cc isosülfan blue enjekte edildi.
5 dk meme masajını takiben SLNB yapıldı. 90 dk sonunda ameliyat bitirildi. Anestezi derlenme sırasında İM enjeksiyonu yapılan
meme üzerinde mavi boyalı, birleşme eğiliminde, etrafı hiperemik, döküntüler gelişti. Hastaya 20 mg metilprednisolon ve 45,5
mg feniramin uygulandı. Ekstübe edilmeyen hastanın tüm vücuduna 30 dk süresinde benzer döküntüler yayıldı ve kusması
oldu. Hemodinami stabil olarak seyretti. Hastaya adrenalin, steroid şeması uygulandı ve hasta yoğun bakıma alındı. AS 1.
günde hastanın döküntüleri azaldı, hasta ekstübe edildi ve aynı gün servis takibine alındı. AS 2. günde hastanın döküntüleri
tamamen kayboldu. Hastaya 2 gün 60 mg metil prednisolon, 45,5 mg feniramin uygulandı. AS 3. günde hasta sorunsuz olarak
taburcu edildi. Bu olguya benzer olarak son 10 yıl içerisinde 3 hastamızda da İM uygulanmasına bağlı tüm vücutta mavi renkli
döküntüler gelişmiş ve bu gelişimi takiben hastalara uygulanan 45,5 mg feniramin ve tek doz 80 mg metilprednisolon tedavi
protokolü ile kısa zamanda döküntüler tamamen kaybolmuş ve 2 hasta da AS 1. günde taburcu edilmiştir. Her iki hastanın da
bilinen herhangi bir allerjik öyküsü bulunmamaktadır.
SONUÇ: İM SLNB’de güvenle uygulanan bir madde olmasına rağmen, hayatı tehdit eden alerjik reaksiyonlara sebep
olabilmektedir. Bu nadir komplikasyon İM tekniğiyle uygulanan SLNB’de göz ardı edilmemeli ve bu komplikasyonla
karşılaşılması halinde uygun tedavi süreçleriyle erken tedavi edilmelidir.
Anahtar Kelimeler: İsosülfan mavisi, meme kanseri, anafilaksi