Öğretim üyelerinin uygulanmakta olan pedagojik formasyon programina yönelik algi ve deneyimleri


Creative Commons License

KATMER-BAYRAKLI V., KAYSİ F. , AYDEMİR U. V. , GÜROL A.

International Conference on Quality in Higher Education (ICQH), Sakarya, Türkiye, 24 - 25 November 2016

  • Basıldığı Şehir: Sakarya
  • Basıldığı Ülke: Türkiye

Özet

Bu çalışmanın amacı, pedagojik formasyon eğitiminin öğretim elemanları tarafından değerlendirilerek görüşlerinin alınmasını sağlamaktır. Çalışmada nitel araştırma yaklaşımı benimsenmiştir. Bu bağlamda bu araştırmada öğretim üyelerinin deneyimlerini ve algılarını daha iyi tanımlanmasına ve anlaşılmasına olanak sağlayan nitel araştırma desenlerinden olgubilim deseni kullanılmıştır. Katılımcıların belirlenmesinde amaçlı örneklem türlerinden maksimum örneklem tercih edilmiştir. Katılımcılarla yapılan yüz yüze görüşmelerde veriler, yarı yapılandırılmış görüşme soruları yardımıyla toplanmıştır. Katılımcıların izinleri doğrultusunda görüşmeler ses kayıt cihazı ile kayıt altına alınmıştır. Toplanan veriler içerik analizine tabi tutulmuştur. Çalışma kapsamında elde edilen bazı sonuçlara göre; fen-edebiyat mezunlarına pedagojik formasyon eğitimin verilmesi ve bunun belli bir planlama ile yapılması yer almaktadır. Ayrıca hâlihazırdaki derslerin teori ve uygulamalarının yetersiz olduğu anlaşılmaktadır. Son olarak sınıflardaki öğrenci sayısının çok görülmesi dikkat çeken sorunların başında ifade edilmiştir. Çalışmanın önerileri arasında, pedagojik formasyon eğitimi alınacak kararlardan önce öğretim üyelerinin görüşlerini göz önünde bulundurulması yer almaktadır. Ayrıca pedagojik formasyon eğitiminin iyi bir şekilde planlanarak ve sistemli bir şekilde yürütülmesi sağlanmalıdır. Son olarak, pedagojik formasyon eğitimi almak isteyen adayların uygulama sürelerinin uzatılması sağlanmalıdır. .

Anahtar Kelimeler: Pedagojik formasyon eğitimi, Öğretmenlik mesleği, Öğretim üyeleri 

The aim of this study was to take the opinions of lecturers on the implications of pedagogical formation training using a qualitative research design.  Within this context a phenomenological research design was employed to give way for the lecturers to better express their experiences and perceptions. To determine the participants, maximum variation sampling was preferred which is one type of a purposive sampling technique. Data was collected through face to face interviews using  semi-structured interview questions and recorded by sound recording devices with the consent of the participants.  Collected data was exposed to content analysis. Among the results is giving pedagogical formation training to the graduates of Faculty of Science and Letters in a certain plan. Additionally, it is understood that current formation courses do not provide adequate theory and practice, and finally that there are too many students in the classrooms. Accordingly, among the proposals of the study is taking the opinions of the lecturers into consideration before decision making about pedagogical formation training. Furthermore, formation training should be planned very well and carried out systematically. Finally, the duration of the pedagogical practice during the training should be longer.

Keywords: Pedagogical formation training, Teaching profession, Faculty members