Konjenital İletim Tipi İşitme Kaybının Nadir Bir Sebebi: Nager Sendromu


Başaran B. , Oysu Ç., Ulubil A., Başerer N.

Türk Otorinolarengoloji Arşivi, cilt.42, ss.35-39, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 42 Konu: 1
  • Basım Tarihi: 2004
  • Dergi Adı: Türk Otorinolarengoloji Arşivi
  • Sayfa Sayıları: ss.35-39

Özet

Nager sendromu, konjenital iletim tipi iflitme kayb›n›n akrofas- yal disostoz ile birlikte seyretti¤i nadir bir bozukluktur. Günü- müze kadar toplam 83 Nager sendromu olgusu bildirilmifltir. Bu yaz›da, flimdiye kadar literatürde bildirilen olgulardan farkl› olarak zeka gerili¤i ile seyreden, d›fl kulak yolu atrezisine ba¤l› orta düzeyde iletim tipi iflitme kayb›na sahip 4 yafl›nda bir k›z çocu¤u sunulmaktad›r.