Hemşirelik/Ebelik Öğrencilerinin Kök Hücre ve Kordon Kanı ile İlgili Bilgi ve Yaklaşımları


DİNÇ H. , ŞAHİN N.

HEMŞİRELİKTE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA DERGİSİ, cilt.7, ss.46-51, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 7 Konu: 1
  • Basım Tarihi: 2010
  • Dergi Adı: HEMŞİRELİKTE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA DERGİSİ
  • Sayfa Sayıları: ss.46-51

Özet

Giriş: Tıptaki gelişmeler doğrultusunda anne adayları ve ailelerine bakım sunacak öğrenci hemşirelerin/ebelerin kök hücre ve kordon
kan› konusu ile ilgili bilgi ve yaklaşımlarını belirlemek önem kazanmıştır.
Bu araştırma, öğrenci hemşirelerin / ebelerin kök hücre ve kordon
kanı konusu ile ilgili bilgi ve yaklaşımlarını değerlendirmek amacıyla
planlanmıştır.
Gereç ve Yöntem: Kesitsel, tanımlayıcı olan çalışmanın evrenini
İstanbul Üniversitesi, Bakırköy Sağlık Yüksekokulu’ndaki tüm öğrenciler
(hemşire/ebe) oluşturmuştur. Çalışmanın yapıldığı tarihlerde okulda
bulunan ve kat›lmay› gönüllü olarak kabul eden 364 ö¤renci örnekleme
al›nm›flt›r. Veriler, araflt›rmac›lar taraf›ndan gelifltirilen, demografik
özellikleri, kök hücre, kordon kan› ve kordon kan› bankas› konusundaki
bilgi ve yaklafl›mlar› de¤erlendiren 41 maddelik bir soru formu ile
toplanm›flt›r.
Bulgular: Hemflirelik / ebelik ö¤rencilerinin kök hücre ve kordon kan›
hakk›nda yaklafl›k yar›s›n›n fikri oldu¤u, ancak bilgi düzeylerinin
yetersiz oldu¤u görülmüfltür. Ö¤renciler bu konuda gebe ve ailelerden
fazla soru almad›klar›n› bildirmifllerdir. Yaklafl›k 1/3’ü bu konuda
hemflirelerin / ebelerin bilgi kayna¤› olmas› gerekti¤ini belirtmifllerdir.
Öğrencilerin %69’u kordon kanının ihtiyacı olan herkes için kullanılması
konusunda olumlu görüş bildirmişlerdir.
Sonuç: Giderek geniş bir alana yayılmaya başlayan kök hücre nakli
nedeniyle bu konuda özelleşmiş hemşirelere ve ebelere gereksinim
artacakt›r. T›bbi bilimlerdeki di¤er geliflmelerle birlikte kök hücre ve
kordon kan› ile ilgili geliflmelerin de hemflirelik / ebelik müfredat›na
eklenmesi önerilebilir. Böylece mezuniyetten sonra ö¤renciler yeni
uzmanlık ve çalışma alanlarına yöneltilebilir.
A R AŞT I R M A
Anahtar sözcükler: Hemşirelik / ebelik öğrencisi; kordon kan›; kordon kan›
bankac›l›¤›; kök hücre.