The Comparison of Basketball Coaches’ leadership and Motivation According to lenght of Experience


Toros T., TÜRKSOY A. , Doğaner S.

Niğde Üniversity Journal of Physical and Sport Sciences, cilt.7, ss.9-15, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 7 Konu: 1
  • Basım Tarihi: 2013
  • Dergi Adı: Niğde Üniversity Journal of Physical and Sport Sciences
  • Sayfa Sayıları: ss.9-15

Özet

Bu araştırma, liderlik ve içsel motivasyonu antrenörlük deneyim süresi açısından karşılaştırmayı amaçlamaktadır. Araştırmaya basketbol kulüplerinde çalışan baş antrenörler, yardımcı antrenörler ve basketbol okullarında çalışan 411 antrenör gönüllü olarak katılmıştır. Katılımcıların yaş ortalaması 42,09±18,56'dır. Verilerin toplanmasında Sporda Liderlik Ölçeği (Leadership for Sport Scale-LSS) ve İçsel Motivasyon Ölçeği kullanılmıştır.

Sporda Liderlik Ölçeği, Chelladurai ve Saleh (1978; 1980) tarafından geliştirilmiştir. Chelladurai ve Saleh'in geliştirdiği bu ölçeğin üç formu bulunmaktadır. Bunlar (a) sporcuların antrenörleri için tercih ettikleri özel lider davranışları, (b) antrenörlerin kendi lider davranışları ya da ideal lider davranışı, (c) sporcuların antrenörleriyle ilgili algıladıkları gerçek lider davranışlarıdır. Araştırmada ölçeğin üç formundan, (b) formu-antrenörlerin kendi lider davranışları ya da ideal lider davranışları formu - kullanılmıştır. Antrenörün kendi lider davranışını algılaması formu, Tiryaki ve Toros (2001) tarafından Türkçeye çevrilip güvenirlik çalışması yapılmıştır.

Antrenörlerin içsel motivasyon algılarını ölçmek İçsel Motivasyon Ölçeği kullanılmıştır (Zapata-Phelan ve arkadaşları, 2006). Ölçeğin uyarlama çalışması Turunç (2008) tarafından yapılmıştır.Verilerin analizinde bağımsız değişkenlerin liderlik ve içsel motivasyon düzeylerine etkisi ikili gruplarda t testi ve betimsel istatistik analizi yapılmıştır.

 

 

 

This research aimed to compare leadership and motivation of basketball coaches according
to length of experience.                    ^^^^^^^^

411 basketball coaches who work for basketball clubs or basketball schools and who are head coach or assistant coach voluntarily participated to the study. Mean age of the participants was found to be 42.09±18.56. Data was collected by Leadership for Sport Scale and Intrinsic Motivation Scale.

 

Leadership for Sport Scale-LSS was used for data collection. There are 3 types of this scale, these are; a) leadership behaviours that athletes prefer for their coaches, (b) Coaches' own
leadership behaviours or ideal leader behaviour, (c) coaches' real leadership behaviours that
athletes perceive. In this research scale (b) "coaches' own leadership behaviours or ideal leader
behaviour" was used. Validity and reliability study of the scale measuring coaches' perception of their own leadership behaviours into Turkish was previously made. In order to measure basketball coaches' intrinsic motivation, Intrinsic Motivation Scale was used. Language adaptation of the scale was previously made.    In data analysis, descriptive statistic and t-test test were used. According to the results, mean scores of leadership and intrinsic motivation were found to be significantly differing according to sports coaches' length of experience (p<0.05).

As a result, length of basketball coaches' experience appears to be important for leadership and intrinsic motivation.