Peripapiller retinoskizis olgusunun değerlendirilmesi.


Sayar Bilgin G. , Bayraktar Ş. , Cebeci Z.

TOD 2020 Sanal Ulusal Kongresi ve Canlı Cerrahi Birleşik Toplantısı, İstanbul, Turkey, 9 - 13 December 2020, pp.1236-1238

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1236-1238

Abstract

GİRİŞ VE AMAÇ:Farklı klinik ön tanılara neden olabilen peripapiller retinoskizis olgusunun değerlendirilmesi ve takibi YÖNTEM:Hastaya tam oftalmolojik muayene, spektral domain optik kohorens tomografi (SD OKT), fundus floresein anjiografi (FFA), 30/2 görme alanı, fundus otofloresansı (FOF), retinal nerve fiber length (RNFL) tetkikleri yapıldı. BULGULAR:18 yaşında bilinen sistemik hastalığı olmayan erkek hasta sağ gözünde 7-8 yıldır az görme şikayeti ile başvurdu. Başvurusundan 3 ay önce dış merkezde sağ gözünün arkasında ödem olduğu söylenip bevacizumab enjeksiyonu yapılmıştı. Aile hikayesi, rutin kullandığı ilaç ve operasyon öyküsü yoktu. Otorefraktometre ölçümü sağ: -2.25 (165* -1,25) sol: -1.50 (40* -0,75) saptandı. Vizyonları sağ: 0,1/ -2,00 (165* -1,00) ile 0,4 sol: 0,5/ -1,50 ile 1,0 idi. Biyomikroskopik muayenesi her iki gözde doğal, göz içi basınçları her iki gözde 12 mm Hg idi. Fundoskopik muayenesinde sağda optik disk etrafında sıvı görünümü mevcuttu, makulada pigment değişikliği vardı. Sol fundus doğaldı. SD OKT tetkikinde sağda peripapiller retinoskizis mevcut olup makulaya kadar uzanmaktaydı. Solda normal fundus bulguları mevcuttu. RNFL: 156/106 mikron idi. FFA'da sağda optik disk temporali ve alt kısmında pigment epitel pencere defektiyle uyumlu hiperfloresans, FOF'ta sağda makula alt nazalinde ve optik disk üst nazalinde hiperotofloresans saptandı, sol normaldi. 30/2 görme alanında sağda kör noktada genişleme mevcuttu, solda patoloji yoktu. Hastaya peripapiller retinoskizis ön tanısı ile sağ göze göz içi basıncını azaltmak ve nöroproteksiyon amaçlı brimonidin tartarat 2x1 başlandı. Hastanın takipli olduğu Nisan 2016- Haziran 2020 tarihleri arasında görme alanı ve RNFL tetkiklerinde progresyon izlenmedi. TARTIŞMA VE SONUÇ:Peripapiller retinoskizis vizyonda azalmaya yol açabilen bir klinik antitedir. Multimodal görüntüleme yöntemleri ile tanının konması gereksiz veya yanlış tedavinin önüne geçebilir. Brimonidin tartarat göz içi basıncını düşürmek ve nöroproteksiyon amaçlı kullanılabilir.