Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Kürtaja İlişkin Bilgi Düzeylerinin ve Tutumlarının Değerlendirilmesi


Baysal G., Demir D., Kozkıran S., DİNÇ H.

1. Uluslararsı, 5. Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi, Eskişehir, Türkiye, 23 - 26 April 2014, ss.3

  • Basıldığı Şehir: Eskişehir
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayısı: ss.3

Özet

GİRİŞ: Kürtaj, uterus içindeki embriyo veya fetüsün imha edilmesi veya fetüsün hayatını sonlandırmak kastı ile vaktinden
önce uterus dışına çıkartılması olarak tanımlanmaktadır. Ülkemizde yasal olarak eş izni ile birlikte gebeliğin 10. haftasına
kadar uygulanmaktadır.
Amaç: Çalışma Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin kürtaja ilişkin bilgi düzeylerinin ve tutumlarının değerlendirilmesi
amacıyla planlanmıştır.
Gereç-Yöntem: Tanımlayıcı tipteki araştırma Mayıs – Haziran 2013 tarihleri arasında İstanbul’da bir kamu üniversitesinde
gerçekleştirilmiştir. Çalışmaya Sağlık Bilimleri Fakültesinde eğitim gören 364 öğrenci katılmıştır. Araştırma verileri
araştırmacılar tarafından literatür doğrultusunda oluşturulan anket formu uygulanarak, yüz yüze görüşme yöntemiyle
toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde SPSS 20 istatistik paket programı kullanılmıştır.
Bulgular: Katılımcıların yaş ortalaması 20,63±1,85 olup %98,4’ü bekârdır. Katılımcıların %27,7’si ebelik, %35,4’ü
fizyoterapi ve rehabilitasyon, %19,8’i sağlık yönetimi ve %17’si sosyal hizmet bölümlerinde eğitim görmektedir. Çalışmaya
katılan öğrencilere ülkemizde kürtajın yasal olarak kaçıncı haftaya kadar gerçekleştirildiği sorusu yöneltildiğinde %26’sı
yanıt vermemiş, %74’ü ise min. 1hf max. 20 hf olmak üzere değişik yanıtlar vermişlerdir. Verilen cevaplar doğrultusunda
katılımcılara göre ortalama 8,28± 3,64 hafta bulunmuştur. Katılımcıların %66,5’i yasal olarak eş izni olmadan kürtaj
yaptırılamayacağını belirtirken %65’i kürtajın aile planlaması yöntemi olarak kullanılmaması gerektiği belirtilmiştir.
Katılımcıların kürtaja dair tutumlarının değerlendirildiği sorularda ise %56,3’ü sadece tıbbi bir neden varsa kürtaj işleminin
gerçekleşmesini, %40’ı ise istenmeyen bir gebeliğin kürtajla sonlandırılması gerektiğini ifade etmiştir. Katılımcılara
yöneltilen “Sizce kürtaj olmak günah mıdır?” sorusuna yaklaşık %60’ı evet cevabını verirken katılımcıların %50’si kürtajı
cinayet olarak nitelendirmiştir.
Sonuç: Sonuç olarak kürtaj tıbbi yönü haricinde sosyolojik ve dini boyutları olan bir kavramdır. Yapılan araştırma
doğrultusunda tamamı üreme çağında olan sağlık bilimleri fakültesi öğrencilerinin kürtaj konusunda eksik bilgilere sahip
olduğu bulunmuştur. Sağlıklı bir toplum oluşturmak için üniversite gençlerine bu konuda farkındalık kazandırmak açısından
bilgilendirme yapılması önerilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Kürtaj, İstenmeyen Gebelik, Bilgi Düzeyi