The Rights Of Passengers In Bus And Coach Transport According To Eu Regulation No 181/2011


Creative Commons License

Durgut R.

İşletme Bilimi Dergisi / The Journal of Business Science, vol.7, no.1, pp.263-274, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Aim: In our country, buses are the most preferred option for interprovincial passenger transportation. Also, the bus transportation sector is established mostly with medium and large scale businesses. It is necessary to protect the weaker party in bus transportation contracts at least at a minimum level. The service quality of the companies in the sector should be improved when the features that the sector demonstrates considered. Claims for damages arising from injuries or deaths due to a bus accident is already regulated in the domestic laws of the member countries of the European Union (EU). However, the European Parliament and of the Council enacted the Regulation No 181/2011 in 16th February 2011 for regulating; insurance of passengers, accessibility of disabled persons, informing passenger before and after the transport, passenger rights in the event of cancellation or delay, passenger complaints and concluding the complaints of passengers in reasonable amount of time. In this way, for the passengers of bus transportation uninformed regulation is established within EU members. In our country, there is no specific legislation regarding the rights of passengers travelling by bus transportation. Although there is some regulation partly in the Highway Transport Code and the Turkish Commercial Code, it is necessary to enact special legislation. To take 181/2011 (EC) as an example of the potential Turkish Passenger Law and related regulations, our study will be useful.

Method: In our study, the source literature method was used. EU Regulation No 181/2011 is translated. Findings: The rights of passengers travelling by bus in Turkish law are not regulated. Results: In this study, the passenger rights, which are regulated in the Regulation No 181/2011 (EC), are examined. On the basis of this Regulation, the rights of passengers travelling by bus should be regulated by law. 

Amaç: Ülkemizde şehirlerarası yolcu taşımacılığında en çok otobüsler kullanılmaktadır. Genellikle orta ve büyük ölçekli şirketlerin yer aldığı otobüs taşımacılığı şeklinde bir sektör de oluşmuştur. Otobüsle yolcu taşıma sözleşmesinde, daha zayıf taraf konumunda bulunan yolcunun asgari seviyede de olsa korunması gerekmektedir. Otobüs taşımacılığı sektörünün gösterdiği özellikler dikkate alınarak, sektördeki şirketlerin hizmet kalitesi iyileştirilmeli ve yükseltilmelidir. Otobüs kazası sonucunda yaralanan veya vefat eden yolcular ilgili tazminat talepleri Avrupa Birliğine üye ülkelerin iç hukuklarında hali hazırda düzenlenmiştir. Ancak başta yolcuların sigorta edilmesi, engelli yolcuların hizmete erişimi, yolcuların seyahat öncesi ve sonrası bilgi alması, seferin gecikmesi ve iptali hallerinde yolcuların hakları ile yolcuların otobüs işletmeciliği yapan şirketleri şikâyet etmeleri ile şikâyetlerin makul sürede sonuçlandırılması için Avrupa Birliğince 16 Şubat 2011 tarihinde 181/2011 sayılı Tüzük çıkarılmıştır. Böylece AB üyesi ülkelerde otobüsle seyahat eden yolcularla ilgili yeknesak bir düzenleme oluşmuştur. Ülkemizde otobüsle seyahat eden yolcuların haklarına ilişkin özel bir düzenleme bulunmamaktadır. Kısmen Karayolu Taşıma Kanunu kısmen de Türk Ticaret Kanununda bir takım düzenlemeler bulunsa da, AB’ye uyum çerçevesinde bu konuda da özel düzenleme yapılması gerekmektedir. Olası Türk Yolcu Taşıma Kanunu ve buna ilişkin çıkarılacak Yönetmeliklerde AB’nin 181/2011 sayılı Tüzüğünün emsal alınması bakımından çalışmamız faydalı olacaktır. Yöntem: Çalışmamızda kaynak tarama yöntemi esas alınmıştır. AB’nin 181/2011 sayılı Tüzüğü çevrilmiştir.

Bulgular: Türk hukukunda otobüsle seyahat eden yolcuların hakları özel olarak düzenlenmemiştir. Sonuç: Çalışmamızda AB’nin 181/2011 sayılı Tüzüğünde düzenlenen yolcu hakları incelenmiştir. Bu Tüzük esas alınarak otobüsle seyahat eden yolcuların hakları kanuni düzenlenmelidir. Anahtar Kelimeler: Avrupa Birliğinin 181/2011 sayılı Tüzüğü, Otobüs Taşımacılığı, Yolcu Hakları.