Lisans Eğitiminin Hemşirelik Öğrencilerinin Empati Beceri Düzeyine Etkisinin Belirlenmesi


Creative Commons License

AY F.

Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, cilt.22, sa.1, ss.95-105, 2006 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 22 Konu: 1
  • Basım Tarihi: 2006
  • Dergi Adı: Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.95-105

Özet

Empati, başkasının hissettiklerini etkili biçimde anlamak ve anladıklarını ona iletmek olarak tanımlanmıştır. Bir başkasının bakış açısını ve rol kimliğini kabul etme, bir başkasının duygularını, yaşam biçimini, hissettiklerini ve diğer insanlarla ilişkilerini anlayarak, ne anladığını ona iletmektir. Empati, bireyin gelişimsel geçmişinden etkilenen, iletişimsel bir süreç olarak vurgulanmaktadır. Bu çalışmanın amacı, hemşirelik öğrencilerinin okul başarı durumları ile empati becerileri arasındaki ilişkiyi ve empati becerisini etkileyen faktörleri belirlemektir. Çalışmanın örneklemini İstanbul Üniversitesi Bakırköy Sağlık Yüksekokulu’nda okuyan 34 öğrenci oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak, okul başarı kayıtları, sosyo-demografik özellikleri ve empati becerisini etkileyebileceği düşünülen bazı yaşam deneyimlerini sorgulayan anket formu, empati beceri ölçeği kullanılmıştır. Empati Beceri Ölçeği (EBÖ)-B Formu Ü.Dökmen (1988) tarafından geliştirilmiştir. Veriler frekans dağlımı, Pearson Korelasyon Analizi, t Testi ve Varyans Analizi kullanılarak değerlendirilmiştir.
I., II., III. ve IV. sınıf öğrencilerinin empati beceri puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark yoktur (p>0.05). Öğrencilerin okul başarıları ile empati beceri puanları arasında anlamlı ilişki saptanmamıştır (p>0.05). Mesleğini seven öğrencilerin okul başarıları, sevmeyen öğrencilerin okul başarılarından daha yüksek bulunmuştur (t=2.218, p<0.05).

Empathy is defined as affective understanding of another person’s feelings and feedback of your understand to him. That is feedback what you are understand that the adoption of another person’s point of view and an identification with role are understand of another’s emotions, state of life, and feelings, actions of another person. Empathy that is effected an individual’s development background has been emphasized as a communicative process.
The aims of this research, was to evalvase the relation between empathy levels and school achievement, and to determine factors effected empathy in nurse student. The study groups (N=34) was composed of nursing students in Istanbul University-Health College of Bakırkoy. This study was used school achievement record, socio-demographic test and empathy test. Empathy Ability Test- Form B constructed by Ü.Dökmen (1988).
Data were assessed using percentage, Student’s t-test, Pearson analysis, Varience Analysis. No statistically significant relationships were found between students of empathy levels in I., II., III. and IV. class (p>0.05). Empathy levels wasn’t significantly related to school achievement (p>0.05). Student that is love own job had higher school achievement than those isn’t love own job (p<0.05).