KURUMSAL İTİBARIN ÖLÇÜLMESİ: KARABÜK ÜNİVERSİTESİ’NİN KURUMSAL İTİBARININ ÖĞRENCİLER TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİNE YÖNELİK BİR UYGULAMA


FİDAN Y., ÇÖL G., YURTSEVER S.

Uluslararası İşletme ve Yönetim Dergisi, vol.2, no.1, pp.84-104, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

It’s known that there has been a continuous change in the education services both in Turkey and in the world in recent years. In this sense, it has been observed that the universities have adopted a student-oriented (customer-oriented) service mentality and have been in struggle for providing correct, rapid, trustable and comfortable services. This research seeks to analyze the corporate reputation evaluations of students who are the internal stakeholders of educational organizations, and to find out whether there is a difference between individual evaluations of corporate reputation. In this research, the Corporate Reputation Scale developed by Fombrun and his colleagues has been used. The universe of the research is all the students being educated in Karabük University. While sampling from this universe, the Layered-Sampling method which is one of the sampling methods with probability has been used. For the analysis of the data, SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) version 18.0 has been used. Multivariate Analysis of Variance (MANOVA) was applied to the data obtained by questionnaire. MANOVA analysis has been used to check whether there is a difference about the corporate reputation of Karabuk University, considering the demographic and educational information regarding the students.

 

Son yıllarda dünyada ve Türkiye’de eğitim hizmetlerinde sürekli bir değişimin yaşandığı bilinmektedir. Bu anlamda üniversitelerin öğrenci (müşteri) odaklı hizmet anlayışını benimseyerek; doğru, hızlı, güvenilir, konforlu bir hizmet sunma çabası içine girdikleri görülmektedir. Bu araştırma, Karabük Üniversitesi’nin iç paydaşı konumunda olan öğrencilerin üniversitenin kurumsal itibarını tespit etmeye ve bu değerlendirmeler arasında oluşan farkı belirlemeye yönelik betimsel bir çalışmadır. Eğitim örgütlerindeki iç paydaşların kurumsal itibara ilişkin değerlendirmenin tespit edilmesi ve kurumsal itibarla ilgili bir fark olup olmadığının belirlenmesi amacıyla literatür taraması yapılmış ve kurumsal itibarın ölçümü için geliştirilen kurumsal itibar Ölçeği araştırmada kullanılmıştır. Araştırmanın ana kütlesini, Karabük Üniversitesi’nde eğitim gören öğrencilerin tamamıdır. Bu ana kütleden örnekleme seçilirken ihtimalli örnekleme yöntemlerinden biri olan “Katmanlı Örnekleme” yöntemi kullanılmıştır. Seçilen örneklem grubuna daha önce yapılan çalışmalardan yararlanarak oluşturulan anket formu uygulanmaktadır. Verilerin çözümlenmesinde SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) paket programının 18.0 sürümünden yararlanılmıştır. Anket yoluyla elde edilen verilere Tek Faktörlü Çoklu Varyans Analizi  (MANOVA) uygulanmaktadır. MANOVA analiziyle öğrencilerin demografik ve okul bilgileri dikkate alınarak Karabük Üniversitesi’nin kurumsal itibarını karşılaştırılarak aralarında fark olup olmadığı ölçülmeye çalışılmaktadır