"On Some Opinions of the Sünnî Traditionists on the Ancient Philosophical Sciences and the Philosopher Muhaddithûn/Traditionists (An Attempt on a New Concept on the Hadith)


Creative Commons License

Ertürk M.

İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, no.16, pp.59-83, 2007 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

In this article, we examine the, attitudes and opinions of the sunnî traditionists, like alGhazâlî, İbn al-Salâh, al-Dhahabî, to the ancient philosophy and the philosophical sciences. In spite of against the ancient philosophical sciences, some sunnî traditionists dealth with the sciences which were attacked by other traditionists. And also , we try to open a debate on the term of Philosopher Muhaddith, in Turkish, "Felsefeci Hadisçi" for using the people who were interested in both the hadith and the philosophy.

Hadis Felsefe ilişkisine yönelik çalışmalara kapı aralamak amacıyla konusunda ilk defa yapılan bu çalışmada, Hadis tarihinin Önemli muhaddislerinin kadîm felsefe, felsefi ilimler ve İslam filozofları hakkındaki görüşlerine, felsefeyle iştigal eden hadisçilerin durumlarına kısaca işaret edilmektedir. Ayrıca meşhur bazı muhaddislere atfedilen "filozof sıfatı üzerinde durulmuştur. İlaveten "Filozof Muhaddis" kavramı ve buna bağlı olarak hem kadîm felsefeyle hem de hadis ilmiyle (hadis dinleyerek ve naklederek) ilgilenmiş veya eser yazmış İslâm âlimlerinden, ayrıntıya girmeksizin kısaca bahsedilmiştir.