AKSİYEL UZUNLUĞUN FAKOEMÜLSİFİKASYON CERRAHİSİ SONRASI ÖN KAMARA PARAMETRELERİ VE GÖZ İÇİ BASINCI DEĞİŞİMLERİNE ETKİSİ


Creative Commons License

Özbilen K. T. , Altınkurt E.

Journal of Istanbul Faculty of Medicine, cilt.84, sa.1, ss.92-97, 2021 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 84 Konu: 1
  • Basım Tarihi: 2021
  • Dergi Adı: Journal of Istanbul Faculty of Medicine
  • Sayfa Sayıları: ss.92-97

Özet

Amaç: Fakoemülsifikasyon ve göz içi lensi (GİL) implantasyonu

sonrası ön kamara(ÖK) parametreleri, santral kornea kalınlığı

(SKK) ve göz içi basıncı (GİB) değişimlerini ve aksiyel uzunluğun

(AU) bu parametrelerdeki değişimlere etkisini incelemektir.

Gereç ve Yöntem: Çalışmada fakoemülsifikasyon cerrahisi geçiren 89 hastanın 106 gözü retrospektif olarak değerlendirildi.

Olgular; AU ölçümleri 21<AU≤23 mm (57 göz) ve 23<AU≤26 mm

(49 göz) olan iki gruba ayrıldı. AU ölçümleri IOLMaster 500 ile

yapıldı. Tüm olgulara fakoemülsifikasyon cerrahisi öncesi ve postoperatif 3. ayda; Pentacam HR ile ÖK derinliği (ÖKD), ÖK hacmi

(ÖKH), ÖK açısı (ÖKA) ve SKK ölçüldü. Goldman aplanasyon tonometresiyle GİB ölçümleri yapıldı. Verilerin analizinde T-test ve

tek-yönlü varyans analizi kullanıldı. p≤0,05 anlamlı kabul edildi.

Bulgular: Grupların postoperatif 3. aydaki ÖKD, ÖKA, ÖKH,

GİB değişimlerinin anlamlı olduğu görüldü (p<0,001 hepsinde).

SKK artışı anlamlı bulunmadı (p=0,24). ÖKD (p=0,044) ve ÖKA

(p=0,006)’nın 21<AU≤23 mm olduğu grupta anlamlı bir şekilde

diğer gruba göre daha fazla arttığı; ÖKH (p=0,16), SKK (p=0,87)

ve GİB (p=0,89) değişimleri açısından gruplar arasında anlamlı

farklılık olmadığı saptandı.

Sonuç: Fakoemülsifikasyon ve GİL implantasyonu normotansif

gözlerde anlamlı olarak ÖKD, ÖKH ve ÖKA’da artmaya, GİB’de

azalmaya neden olur. AU≤ 23 mm olan gözlerde cerrahi sonrası

ÖKD ve ÖKA daha fazla artmaktadır

Objective: To investigate the changes in the anterior chamber (AC)

parameters, central corneal thickness (CCT) and intraocular

pressure (IOP) after phacoemulsification and intraocular lens

(IOL) implantation, and the effect of axial length (AL) on these

parameters.

Material and Method: In the study, 106 eyes of 89 patients

who underwent phacoemulsification surgery were evaluated

retrospectively. Patients were divided into two groups with AL

measurements of 21<AL≤23 mm (57 eyes) and 23<AL≤26 mm

(49 eyes). AL measurements were made with IOLMaster 500. All

patients were assessed preoperatively and postoperatively on

the 3rd month. Pentacam HR was used to measure the depth of

AC (ACD), the volume of AC (ACV), angle of AC (ACA), and CCT. IOP

measurements were performed with a Goldman applanation tonometer. T-test and one-way analysis of variance were used for

data analysis. p≤0.05 was considered significant.

Results: ACD, ACA, ACV, and IOP changes were significant in

the postoperative 3rd month (p<0.001 in all). The increase in CCT

was not significant (p=0.24). ACD (p=0.044) and ACA (p=0.006)

increased significantly in the group with 21<AU≤23 mm compared to the other group. There was no significant difference

between the groups in terms of ACV (p=0.16), CCT (p=0.87) and

IOP (p=0.89) changes.

Conclusion: Phacoemulsification and IOL implantation in normotensive eyes significantly increase ACD, ACV and ACA, and

decrease IOP. In eyes with AU≤ 23 mm, ACD and ACA increased

significantly after surgery.