Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Öğrenme Tercihlerinin Belirlenmesi


Creative Commons License

KARABÖRKLÜ ARGUT S. , MUSTAFAOĞLU R. , KUŞ G. , ÖZDİNÇLER A.

Clin Exp Health Sci, cilt.7, ss.146-151, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

  • Cilt numarası: 7 Konu: 4
  • Basım Tarihi: 2017
  • Dergi Adı: Clin Exp Health Sci
  • Sayfa Sayıları: ss.146-151

Özet

Amaç: Her bireyin farklı şekilde öğrendiği görüşünden hareketle öğrencilerin öğ- renme stilleri konusunda bilgi sahibi olunması oldukça önemlidir. Bu araştırma İstanbul Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesinde öğrenim gören; Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Sağlık Yönetimi, Ebelik ve Sosyal Hizmet Bölümü öğrencilerinin öğrenme tercihlerini incelemek ve bu tercihlerin bölüm, cinsiyet ve sınıf değiş- kenlerine göre farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek amacıyla gerçekleştirildi.

Yöntemler: Çalışmaya 2015-2016 eğitim öğretim yılında öğrenim görmekte olan, toplam 306 öğrenci katıldı. Bu çalışmada internet aracılığıyla genel tarama (anket) modeli kullanıldı. Araştırma verilerinin toplanmasında VARK [Görsel (Visual), İşitsel (Aural), Okuma-yazma (Read-write), Kinestetik (Kinesthetic)] Öğrenme Tercihleri Envanteri kullanıldı. Çalışmanın sonuçları SPSS 20,0 programı ile analiz edildi. Anlamlılık düzeyi p<0,05 olarak kabul edilmiştir.

Bulgular: Araştırma sonunda katılımcıların çoğunlukla “Kinestetik” stili tercih ettiği görüldü. Bununla birlikte bölüm ve sınıf düzeyi faktörleri bakımından ölçeğin hiçbir boyutunda anlamlı bir farklılık bulunmadı. Cinsiyet değişkeninin ise ölçeğin sadece “Kinestetik” boyutunu anlamlı olarak etkilediği görüldü.

Sonuç: Öğrencilerin yatkın oldukları öğrenme stilinin bilincinde olmaları- nın derse yaklaşımlarını olumlu yönde etkileyeceğini, öğrenme için harcadıkları çabayı ve zamanı azaltarak ders başarısını artıracağını düşünmekteyiz. Eğitimciler açısından ise uygun teknik ve materyallerin seçiminde yol gösterici olacağını öngörmekteyiz

Objective: It is very important that students have knowledge about learning style preferences as each individual learns differently. This study was performed to determine the learning style preferences of students in the Physiotherapy and Rehabilitation, Health Management, Midwifery, and Social Work Departments at the Faculty of Health Sciences in Istanbul University and to determine whether these preferences differ according to department, gender, and class levels.

Methods: A total of 306 students in the 2015-2016 academic year participated. In this study, a general screening (survey) model was used via the Internet. The Visual, Aural, Read/write, Kinesthetic Learning Preference Inventory was used for data collection. Results were analyzed using SPSS 20.0. The level of significance was accepted as p<0.05.

Results: The participants mostly preferred the “Kinesthetic” style. In addition, in terms of department and class levels there was no significant difference in any dimension of the scale. Only the “kinesthetic” dimension was found to be significantly influential in terms of gender.

Conclusion: We believe that being aware of the learning style preferences will positively affect the approach to the course of the students and they will increase the success of the course by reducing the effort and time which spending on learning. In terms of educators, we foresee that learning style preferences will guide the selection of appropriate techniques and materials