Öğretmen Adaylarının 'Fen Eğitiminde Matematiğin Kullanılması'İle İlgili Görüşleri:Bir Metafor Analizi Çalışması


Creative Commons License

DERİNGÖL Y. , ÇAĞIRGAN GÜLTEN D.

Journal of Research in Education and Teaching, cilt.5, sa.1, ss.43-50, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 5 Konu: 1
  • Basım Tarihi: 2016
  • Dergi Adı: Journal of Research in Education and Teaching
  • Sayfa Sayıları: ss.43-50

Özet

Fen bilgisi ve matematik dersleri birbiriyle ilişkilidir ve fen derslerinin etkili öğretimi için matematik dersi ile sıkı bir birlikteliğin olması gerekir. Bu bağlamda, fen öğretmenlerinin derslerde matematiği araç olarak sıklıkla kullandıkları bilinmektedir. Dolayısıyla, gelecekte fen öğrenme-öğretme sürecinde yer alacak olan öğretmen adaylarının fen eğitiminde matematiğin kullanılmasını nasıl algıladıkları önem kazanmaktadır. Bu düşünceden hareketle, bu araştırmanın amacı, fen bilgisi öğretmen adaylarının “fen eğitiminde matematiğin kullanılması” kavramına ilişkin sahip oldukları zihinsel imgelerini metafor tekniğini kullanarak tespit etmektir. Bu amaç doğrultusunda, 2014-2015 öğretim yılında eğitim öğretim yılında İstanbul ilindeki bir Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği programında öğrenim görmekte olan öğretmen adaylarıyla çalışılmıştır. Araştırmanın veri analizinde nitel ve nicel analiz teknikleri kullanılmıştır. Verilerin analizi için çalışma grubunun geliştirmiş oldukları metaforlar ve gerekçeleri analiz edilerek oluşturulan metaforların ortak özellikleri dikkate alınarak hangi kavramsal kategoriler altında toplanabileceği belirlenmiştir. “Fen eğitiminde matematiğin kullanılması” kavramına yönelik 30 metafor ve 6 kategori ortaya çıkmıştır. Bu doğrultuda araştırma bulguları ilgili literatür doğrultusunda tartışılmış ve öneriler verilmiştir. Anahtar Sözcükler: Fen Bilgisi öğretmen adayı, matematik, fende matematik kullanımı, metafor.

The courses of science and mathematics are closely related and they depend on each other to realize an effective learning. In this context, science teachers are known to use mathematics frequently as a means in their courses. Therefore, it is of great importance to explore how prospective science teachers perceive using mathematics in science education. Considering this fact, this research study aims to explore pre-service science teachers’ mental images regarding the concept of “using mathematics in science education” through the metaphor technique. For this purpose, the study was conducted with the pre-service teachers studying science education in a faculty of education in the city of İstanbul in the academic year 2014-2015. Qualitative and quantitative analysis techniques were used for the data analysis. The metaphors and motives developed by the study group were analyzed and the conceptual categories were decided on considering the common features of the metaphors. As a result, 30 metaphors and 6 categories were determined regarding the concept of “using mathematics in science education”. The research findings were discussed in line with the literature and some suggestions were presented. Keywords: Pre-service science teacher, mathematics, using mathematics in science, metaphor.