Bulgarsko Priçernomoriye v patepisa na Lafite-Klave (1784-1787)


SEREDA O.

İzvestiya na İnstituta za İstoriçeski İzsledvaniya. Sbornik v çest na prof. d.i.n. Stefan Doynov., vol.XXXI, no.1, pp.372-391, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: XXXI Issue: 1
  • Publication Date: 2014
  • Title of Journal : İzvestiya na İnstituta za İstoriçeski İzsledvaniya. Sbornik v çest na prof. d.i.n. Stefan Doynov.
  • Page Numbers: pp.372-391