Clinical Impact of JAK2V617F Allele Burden in Philadelphia-Negative Myeloproliferative Neoplasms


Yönal-Hindilerden İ., Şahin E., Hindilerden F., Dağlar-Aday A., Nalçacı M.

Turkish journal of haematology : official journal of Turkish Society of Haematology, vol.40, no.3, pp.174-182, 2023 (SCI-Expanded) identifier identifier

Abstract

Objective: The impact of JAK2V617F allele burden on clinical course in Philadelphia-negative (Ph-negative) myeloproliferative neoplasms (MPNs) is not clear. We analyzed the clinical impact of JAK2V617F allele burden in a relatively large series of patients with Ph-negative MPNs and long-term follow-up. Materials and Methods: A total of 228 patients with Ph-negative MPNs, including 118 with essential thrombocythemia (ET), 84 with primary myelofibrosis (PMF), and 26 with polycythemia vera (PV), were analyzed. The JAK2 MutaScreen assay was used to quantify JAK2V617F allele burden in genomic DNA. Results: In PV cases, high JAK2V617F allele burden was associated with a trend towards inferior overall survival. In ET, high JAK2V617F allele burden was associated with lower hemoglobin and hematocrit levels, higher lactate dehydrogenase (LDH) levels, larger spleen size, and increased bleeding and mortality rates. In PMF, high JAK2V617F allele burden was associated with higher leukocyte counts and larger spleen size. In the entire cohort, high allele burden was associated with higher leukocyte and lower platelet counts, higher LDH levels, larger spleen size, higher percentage of bleeding events, higher death rate, and inferior overall survival. Conclusion: Our results suggest that high JAK2V617F allele burdens are associated with more severe disease in PV and ET. In PMF, high JAK2V617F allele burdens were associated with more pronounced myeloproliferative phenotypes. In Ph-negative MPNs, high allele burdens were associated with more aggressive phenotypes. Our data with a long follow-up period support the possibility of JAK2V617F allele burden being used as a marker for predicting clinical phenotype in cases of Ph-negative MPNs. Amaç: Philadelphia-negatif myeloproliferatif neoplazilerde (Ph-negatif MPN) JAK2V617F allel yükünün klinik seyir üzerine etkisi net değildir. Uzun takip süresi olan bu çalışmada, Ph-negatif MPN’de JAK2V617F allel yükünün rölatif olarak büyük hasta serisi üzerindeki klinik etkisinin araştırılması amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntemler: İki yüz yirmi sekiz Ph-negatif MPN tanılı olguda -118 esansiyel trombositemi (ET), 84 primer myelofibroz (PMF) ve 26 polisitemia vera (PV)- JAK2V617F allel yükü analiz edilmiştir. Genomik DNA’da JAK2V617F allel yükünün kantitatif ölçümü için “JAK2 MutaScreen assay” kullanılmıştır. Bulgular: PV olgularında yüksek JAK2V617F allel yükü kötü sağkalıma eğilim yaratmıştır. ET’de yüksek JAK2V617F allel yükü, düşük hemoglobin ve hematokrit seviyeleri, yüksek laktat dehidrojenaz (LDH) düzeyi, dalak boyutunda artış, kanama ve ölüm sıklığında artışla ilişkili bulunmuştur. PMF tanılı olgularda yüksek JAK2V617F allel yükü, yüksek lökosit değeri ve dalak boyutunda artışla ilişkilidir. Tüm Ph-negatif MPN grubunda yüksek JAK2V617F allel yükü, yüksek lökosit değeri, düşük trombosit değeri, yüksek LDH düzeyi, dalak boyutunda artış, artmış kanama sıklığı, yüksek ölüm oranı ve kötü sağkalım ile ilişkili bulunmuştur. Sonuç: Bu çalışmaya göre yüksek JAK2V617F allel yükünün PV ve ET tanılı olgularda kötü seyirle ilişkili olduğu ve PMF tanılı olgularda daha belirgin bir myeloproliferatif fenotiple ilişkili olduğu söylenebilir. Bunun yanında tüm Ph-negatif MPN grubunda, yüksek allel yükü daha agresif fenotiple ilişkili bulunmuştur. Uzun takip süreli bu çalışma, JAK2V617F allel yükünün Ph-negatif MPN tanılı olgularda klinik fenotipi öngörmek için kullanılabilecek bir belirteç olabileceğini desteklemektedir.