ÖRGÜTSEL DESTEK ALGISI ÜZERİNDE İŞ YAŞAM KALİTESİNİN ROLÜ: BEŞ YILDIZLI OTEL AŞÇILARI ÜZERİNE AMPİRİK BİR ARAŞTIRMA


Creative Commons License

Yılmaz A., Tanrıverdi H.

International Journal of Management and Administration, vol.1, no.2, pp.83-105, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 1 Issue: 2
  • Publication Date: 2017
  • Journal Name: International Journal of Management and Administration
  • Journal Indexes: Index Copernicus
  • Page Numbers: pp.83-105

Abstract

The aim of this study is to determine the level of General Work Life Quality (GWLQ) and Perceived Organizational Support (POS) and to reveal the effects of General Work Life Quality on Perceived Organizational Support, along with its sub-dimensions. The data was obtained from a survey of the chefs working in the five-star hotel business in Istanbul in 2015. The relationship between the dependent and independent variables of the study was tested by Pearson correlation and the effect was tested by regression analysis. As a result of the research, the perceived organizational support, work life quality, business environment and provided services level of the cooks were found to be "high" and the working conditions level was "medium". A positive relationship was found between Work Life Quality and sub-dimensions and Perceived Organizational Support. In addition, Work Life Quality and sub-dimensions were found to be statistically significant explanatory of the change in perceived organizational support. 

Bu çalışmanın amacı aşçıların Örgütsel Destek Algısı (AÖD) ile Genel İş Yaşam Kalitesi (GİYK) düzeylerini belirlemek ve Algılanan Örgütsel Destek üzerinde, alt boyutları ile birlikte Genel İş Yaşam Kalitesinin etkilerini ortaya çıkarmaktır. Veriler İstanbul’da bulunan beş yıldızlı otel işletmelerinde çalışan aşçılardan anket yoluyla elde edilmiştir. Araştırmanın bağımlı ve bağımsız değişkenleri arasındaki ilişki Pearson korelasyon, etki ise regresyon analizi ile test edilmiştir. Araştırmanın sonucunda, aşçıların Algılanan Örgütsel Destek, İş Yaşam Kalitesi, İş Ortamı, Sağlanan Hizmetler düzeyleri “yüksek”, Çalışma Koşulları düzeyi “orta” olarak saptanmıştır. Algılanan Örgütsel Destek ile İş Yaşam Kalitesi ve alt boyutları arasında pozitif yönlü ilişki tespit edilmiştir. Ayrıca iş yaşam kalitesi ve alt boyutlarının, Algılanan örgütsel destekte meydana gelen değişimin açıklayıcısı olduğu bulgusu elde edilmiştir.