Üçüncü basamak sağlık kuruluna yapılan başvuruların demografik ve oftalmolojik özelliklerinin değerlendirilmesi


Bayram Z. G., Çakmak S., Aksu Ceylan N., Altınkurt E.

TOD 46. BAHAR SEMPOZYUMU, İstanbul, Turkey, 3 - 05 May 2024, pp.73

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.73
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

GİRİŞ VE AMAÇ:Üçüncü basamak sağlık merkezinde sağlık kuruluna engel oranı almak için

başvuru yapan hastaların demografik özelliklerini, oftalmolojik ve sistemik özelliklerini,

işlevsel engellilik oranını tanımlamak.

YÖNTEM:Retrospektif olarak Ocak 2022-Ocak 2024 tarihleri arasında sağlık kuruluna

başvuran 299 olgunun dosyaları tarandı. Olguların sağlık kuruluna başvuru yolları, demografik

özellikleri, eşlik eden sistemik hastalıklar, oftalmolojik muayene bulguları, tedavi ile vizyon

artış beklentileri olup olmadığı not edildi. İşlevsel görme puanları hesaplanarak not edildi.

BULGULAR:Olguların 98’i kadın (%32,8), 201’i (%67,2) erkekti. Yaş ortalaması 46,8±15,9

idi. Başvuruların 221’i (%73,9) üst yazı ile, 78’i (%26,1) ayaktan başvuru şeklindeydi. Yüz on

sekiz olguda (%39,5) tanı konulmuş göz hastalığı, 185 olguda (%61,9) sistemik hastalık

mevcuttu. Otuz üç (%11) olguda kornea ve oküler yüzey patolojisi, 97 olguda (%32,4) görme

keskinliğini etkileyebilecek katarakt eşlik etmekteydi. Otuz altı olguda (%12) glokom, 190

olguda (%63,5) retina patolojisi; 94 olguda (%31,4) optik sinir ve görme yolları patolojisi, 24

olguda (%8) nistagmus eşlik etmekteydi. Olguların işlevsel görme puan (İGP) ortalaması

%62,6±35,0 idi. Kırk dört olguda (%14,7) İGP sıfır idi. Yüz dokuz olguda (%36,5) yapılacak

tedaviler sonrasında vizyon artışı beklentisi mevcuttu.

TARTIŞMA VE SONUÇ:Çalışmamızda üçüncü basamak sağlık kuruluna engel oranı almak

için başvuran hastalarda temel demografik veriler ve eşlik eden faktörler tanımlanmıştır.

Olguların multidisipliner olarak değerlendirilmesi, sistemik ve oftalmolojik eşlik eden

faktörlerin değerlendirilmesi neticesinde görsel rehabilitasyon sağlanması planlanmalıdır.