Correlation Between Bone Involvement And Relaps After Giant Cell Tumor Of The Tendon Sheath Tumors Surgery


Yücel H. C., Korkut M., Jahangirov A., Torna G., Aydın A.

FESSH 2020, Basel, Switzerland, 1 - 05 September 2020, pp.166

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Basel
  • Country: Switzerland
  • Page Numbers: pp.166
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

INTRODUCTION: Giant cell tumor of the tendon sheath is the most common form of giant cell tumors and is the second most common soft tissue tumor of the hand region after ganglion cyst. Giant cell tumor of the tendon sheath is more common between the ages of 30 and 50 years, with a female predominance in a ratio of approximately 3:2. It mostly occurs as tumor growths in the hands, mainly in the radial fingers, frequently close to the distal interphalangeal joint. It is a slowly growing, usually painless benign lesion of soft tissues. The tumor affects individuals between the age of 30 and 50 years old and is found more often in women than men.Despite its benign character, local recurrence after excision has been reported in up to 45% of cases. Many factors are considered as causing recurrence, including proximity to the distal interphalangeal joints, presence of degenerative joint disease, pressure erosions in the radiographs, increased mitotic activity. But the only consistent observation by various authors in preventing recurrence is complete surgical excision with removal of all satellite nodules if present. The purpose of this article is to review recurrence rate after surgery whether is related to bone involvement (Bone invasion /  depression ).

MATERIALS AND METHODS: This is a retrospective study of 50 patients with glomus tumors of the upper extremity who were operated within 10 years. We have  33 female and 17 male ,  mean age of 43.2 ( min 15-max 70) patients. Surgery is basically  complete excision of the tumor with preservation of the adjacent structures , in case of bone involvement curettage also performed. Radiologic or Clinical Bone involvement was detected in 8 patients.

RESULT: We have followed up patients for ten years. Six relapses were detected during follow-up. Three of them are female and the others are male. Three of the patients that detected relaps has radiographic and clinical bone involvement . Two patients with relapse were cured after the second operation. The other one was cured after fourth surgery. Other three relapses didn’t have bone involvement . All of them were cured after second surgery. Over all our relaps rate is %3 (6/50)

CONCLUSION: Reported rate of recurrence of Giant cell tumor of the tendon sheath is 9–44% and some authors have reported recurrence rate as high as 45%. In our series all our relapse rate is %3 (6/50).We checked our Giant cell tumor of the tendon sheath patient secondery tumor relaps. We couldn’t see any correlation between bone involvement and relaps.


GİRİŞ: Tendon kılıfının dev hücreli tümörü, dev hücreli tümörlerin en sık görülen formudur ve ganglion kistinden sonra el bölgesinin ikinci sıklıkta görülen yumuşak doku tümörüdür. Tendon kılıfının dev hücreli tümörü, yaklaşık 3:2 oranında kadın baskınlığı ile 30 ila 50 yaşları arasında daha sık görülür. Çoğunlukla ellerde, özellikle radyal parmaklarda, sıklıkla distal interfalangeal ekleme yakın tümör büyümeleri şeklinde ortaya çıkar. Yumuşak dokuların yavaş büyüyen, genellikle ağrısız benign lezyonudur. Tümör, 30 ila 50 yaş arasındaki bireyleri etkiler ve kadınlarda erkeklerden daha sık bulunur. İyi huylu karakterine rağmen, vakaların %45'ine kadar eksizyon sonrası lokal nüks bildirilmiştir. Distal interfalangeal eklemlere yakınlık, dejeneratif eklem hastalığının varlığı, radyografilerde basınç erozyonları, artmış mitotik aktivite gibi birçok faktörün nükse neden olduğu düşünülmektedir. Ancak, çeşitli yazarlar tarafından nüksü önlemede tutarlı olan tek gözlem, varsa tüm uydu nodüllerin çıkarılmasıyla birlikte tam cerrahi eksizyondur. Bu makalenin amacı ameliyat sonrası nüks oranlarının kemik tutulumu (Kemik invazyonu/depresyonu) ile ilişkili olup olmadığını gözden geçirmektir.

GEREÇ VE YÖNTEM: Bu, üst ekstremite glomus tümörü nedeniyle 10 yıl içinde ameliyat edilmiş 50 hastanın retrospektif bir çalışmasıdır. 33 kadın, 17 erkek, yaş ortalaması 43.2 (en az 15-en çok 70) hastamız var. Cerrahi temel olarak komşu yapıların korunarak tümörün tamamen çıkarılmasıdır, kemik tutulumu durumunda küretaj da yapılır. Radyolojik veya Klinik Kemik tutulumu 8 hastada saptandı.

BULGULAR: Hastaları 10 yıldır takip ediyoruz. Takip sırasında altı nüks saptandı. Bunlardan üçü kadın, diğerleri erkektir. Nüks saptanan hastalardan üçünde radyografik ve klinik kemik tutulumu mevcuttur. Nüksü olan iki hasta ikinci ameliyattan sonra iyileşti. Diğeri ise dördüncü ameliyattan sonra iyileşti. Diğer üç nükste kemik tutulumu yoktu. İkinci ameliyattan sonra hepsi iyileşti. Tüm relaps oranımız %3 (6/50)

SONUÇ: Tendon kılıfının Dev hücreli tümörünün bildirilen nüks oranı %9-44'tür ve bazı yazarlar nüks oranını %45'e kadar bildirmiştir. Bizim serimizde tüm nüks oranımız %3 (6/50)'dir. Dev hücreli tümörümüzün tendon kılıfı hastamızın sekonder tümör nükslerini inceledik. Kemik tutulumu ile nüksler arasında herhangi bir ilişki göremedik.