Akut Retinal Nekroz: Erken tanı ve tedavinin önemi


Creative Commons License

Aksu Ceylan N. , Oray M. , Altınkurt E. , Tutkun N. İ. , Kır N.

TOD 47. Ulusal Kongresi, Antalya, Turkey, 6 - 10 November 2013

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey

Abstract

[SS-UB-288]

Akut Retinal Nekroz: Erken tanı ve tedavinin önemi

Nihan Aksu, Merih Oray, Emre Altınkurt, Nur Kır, İlknur Tuğal Tutkun
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi,Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı,İstanbul

AMAÇ: Kliniğimizde akut retinal nekroz(ARN) tanısı ile takip edilen hastaların klinik özelliklerinin, tanı ve tedavi yöntemlerinin değerlendirilmesi.
GEREÇ-YÖNTEM: Eylül 1998-Nisan 2013 tarihleri arasında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, Üvea biriminde ARN tanısı ile takip ve tedavi edilen 26 olgunun klinik kayıtları retrospektif olarak incelendi.
SONUÇLAR: 17 erkek ve 9 kadın hastanın yaş ortalaması 43.4±12.5 idi. Geç dönemde total dekolman ile başvuran ve takibi olmayan 3 hasta analize dahil edilmedi. Hastaların ortalama takip süresi 24.1±35.9 ay idi.2 hasta immünsuprese idi. 6 hastada geçirilmiş oküler veya sistemik herpes enfeksiyonu öyküsü mevcuttu. 5 hastanın hümor akoz incelemesinde ikisinde VZV DNA, birinde HSV-1 DNA pozitif saptanırken 2 hastada hiçbir etkene rastlanmadı. 2 hastada başlangıçta bilateral iken 2 hastada sonradan diğer göz tutulumu gelişti.27 gözün yirmi birinde(%77.8) 3-4 kadran, altısında(%22.2) 1-2 kadranda ARN saptandı. İlk görme keskinliği 3-4 kadran ARN olan gözlerin %33.3ünde <=0.1 iken, 1-2 kadran ARN olan tüm gözlerde >0.1 idi.Tüm hastalarda vitritis mevcut idi. Tüm hastalara ortalama 15.8±5.4 gün parenteral antiviral tedavi ve 21 hastaya antiviral başlangıcından ortalama 9,76±7,4 gün sonra sistemik steroid tedavisi verildi.11 hastaya intravitreal gansiklovir/foskarnet enjeksiyonu yapıldı. Parenteral tedavi sonrası takibi devam eden 22 hastaya ortalama 7.7±10.5 ay idame oral asiklovir/valasiklovir tedavisi verildi. 3-4 kadran ARN olan 16(%76.1)göz ve 1-2 kadran ARN olan 1(%16.6) gözde retina dekolmanı gelişti. Sonuç görme keskinliği 3-4 kadran ARN olan 16(%76.2) gözde <=0.1, 1-2 kadran ARN olan 1 gözde <=0.1(%16.6) idi. Retina dekolmanı ve diğer oküler komplikasyonlar 3-4 kadran ARN olan gözlerde 1-2 kadran ARN olanlara göre daha yüksek bulundu.
TARTIŞMA: ARN; yaygın tutulum geliştikten sonra tanı ve tedavi aldığında daha kötü prognozla seyreden bir hastalık olup, erken tanısı önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Akut retinal nekroz, antiviral tedavi, retina dekolmanı


Sunum Detayları:  Tarih: 08.11.2013
Saat: 17:30 - 19:00
Salon: Adıyaman (130)