İnsan Kaynakları Yöneticilerinin Bakış Açısıyla Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi: Nitel Bir Araştırma


Özçelik H., Doğan A.

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, vol.20, no.77, pp.289-312, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 20 Issue: 77
  • Publication Date: 2021
  • Title of Journal : Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
  • Page Numbers: pp.289-312

Abstract

Çalışmada; insan kaynakları yöneticilerinin, stratejik insan kaynakları yönetimini nasıl tanımladıklarını ve insan

kaynakları yönetiminin stratejik insan kaynakları yönetimi olabilmesi için hangi özelliklere sahip olması

gerektiği hakkındaki düşüncelerini belirlemek, insan kaynakları yöneticilerine göre stratejik insan kaynakları

yönetiminin işletmeye sağladığı avantajların neler olduğunu saptamak ve bazı işletmelerin insan kaynakları

yönetimi fonksiyonlarını neden stratejik boyuta taşımadığı/taşıyamadığı hakkında bilgi edinmek amaçlanmıştır.

Nitel bir araştırma olan bu çalışmada, genel tarama modeli ve odak grup görüşmesi yöntemi kullanılmıştır.

Araştırmanın evreni; çalışan sayısı 150 ve üzeri olan, PERYÖN ile ilişkili ve özel sektörde yer alan işletmelerin

insan kaynakları yöneticileridir. Odak Grup Görüşmeleri 3 oturumda toplam 12 katılımcı ile gerçekleştirilmiştir.

Araştırmadaki veriler Bilgi Formu ve Odak Grup Görüşmesi ile elde edilmiştir. Veriler, Microsoft Excel

programı kullanılarak önceden belirlenmiş temaların altında bir araya getirilmiş ve Betimsel Analiz yöntemi ile

analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda; İKY yöneticilerinin, Str.İKY ile ilgili görüşlerinin, literatürde yer alan

ifadeler ile büyük ölçüde benzerlik gösterdiği söylenebilir.