Klasik varyant ve foliküler varyant papiller tiroid kanserinde histopatolojik özellikler ve uzun dönem sonuçların karşılaştırılması


Nekay E., Sormaz İ. C. , İşcan A. Y. , Yegen G. , Fırat P., Tunca F. , ...Daha Fazla

7. Ulusal Endokrin Cerrahi Kongresi, Antalya, Türkiye, 23 - 26 Nisan 2015, ss.67

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri
  • Basıldığı Şehir: Antalya
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.67

Özet

Amaç Papiller tiroid kanserinin sık görülen alt tipleri olan klasik varyant (KVPTK) ve Foliküler varyant papiller tiroid kanseri (FVPTK)’nin histopatolojik özellikler ve uzun dönem sonuçlar açısından karşılaştırılması.

Yöntem İstanbul Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı A servisinde 1990-2013 yılları arasında papiller tiroid kanseri tanısıyla ameliyat edilen hastalardan KVPTK tanısı alan 258 hasta ve FVPTK tanısı alan 153 hasta hasta demografik veriler, histopatolojik özellikler (tümör çapı, tiroid kapsül invazyonu, ekstratiroidal yayılım ve multisentrisite), lenf nodu metastazı, lokal nüks, uzak metastaz ve takip sırasında mortalite açısından karşılaştırıldı.

Bulgular Demografik veriler açısından iki grup arasında fark saptanmadı. Ortalama tümör çapı açısından KVPTK ve FVPTK arasında anlamlı fark saptanmadı (sırasıyla 2.1 ± 1.5cm ve 2.3 ± 1.4cm ). Tiroid kapsül invazyonu, ekstratiroidal yayılım ve lateral lenf nodu metastazı oranı KVPTK grubunda FVPTK’ne anlamlı olarak yüksek bulundu (sırasıyla p<0.0001, p<0.0001 ve p=0.001). Bununla birlikte multisentrisite ve bilobar tutulum FVPTK grubunda anlamlı olarak yüksek bulundu (sırasıyla p=0.002 ve p<0.0001). Santral lenf nodu metastazı KVPTK grubunda FVPTK grubuna oranla anlamlı olarak yüksek bulundu(p<0.0001). Lokal nüks tüm grupta 22 hastada (%5,3) saptanırken lokal nüks oranı KVPTK grubunda anlamlı olarak FVPTK grubuna oranla yüksek olarak saptandı (sırasıyla %7,4 ve %2, p=0.02). Hastalar 45 yaş altı ve üstü olarak değerlendirildiğinde 45 yaşın üzerindeki hastalarda lokal nüks KVPTK’li hasta grubunda anlamlı olarak yüksek bulunurken, 45 yaş altı hastalarda iki grup arasında lokal nüks açısından anlamlı fark saptanmadı. Takip sırasında uzak metastaz ve hastalık spesifik mortalite açısından iki grup arasında anlamlı fark saptanmadı.

Sonuç Papiller tiroid kanserinin sık görülen alt tiplerinden olan FVPTK kanserinde multisentrisite ve bilober tutulum oranı daha fazla olmasına rağmen tiroid kapsül invazyonu, ekstratiroidal yayılım ve lenf nodu metastazı gibi agresif histopatolojik özellikler KVPTK’de FVPTK’ne oranla anlamlı olarak yüksek bulunmaktadır. Buna rağmen doğru cerrahi tedavi ve radyoaktif iyot ablasyonu sonrası uzun dönem sonuçlar her iki alt grupta da benzer özellik göstermektedir.