Kişilik Özellikleri, Duygusal Zekâ, Kariyer Uyum Yeteneği Ve Turizmde Kariyer Yapma İsteği Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi: İstanbul Üniversitesinde Turizm İşletmeciliği Eğitimi Alan Öğrenciler Üzerine Bir Araştırma


Creative Commons License

Tanrıverdi H., Yılmaz A., Pala B., Ercan F. Z.

Uluslararası Turizm, İşletme, Ekonomi Dergisi, vol.3, no.1, pp.41-56, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Personality traits, emotional intelligence and career adaptability are features that have an impact on toruism students willingness to pursue careers in their department. The aim of this study is to investigate how personality traits and emotional intelligence are effective in the career adaptability of students who are educated in tourism and their desire to pursue a career in tourism. The undergraduate students (ninety seven female, one hundred and three male; fifty-five first grade, thirty-nine second class, thirty-eight third grade, sixty-seven fourth grade) were included in the study. Eleven item item Demographic Variables Scale, five factor ten item personality trait scale, three factor twentieth item Emotional Intelligence scale, four factor twenty four item Career Adaptability Scale and five item Tourism Demand Career Scale were used. Data were analyzed with descriptive statistical information, frequency frequency tables, variable means, correlation coefficient and regression analysis. In the study, it was found that there were significant relationships between personality traits ,emotional intelligence and career adaptation skillswith desire to pursue a career in tourism.

Kişilik özellikleri ve duygusal zekâ öğrencilerin kariyer uyum yeteneklerinde ve okudukları bölümde kariyer yapma istekleri üzerinde etkili olan özelliklerdir. Bu araştırmanın amacı kişilik özellikleri, duygusal zekâ ve kariyer uyum yeteneklerinin turizm eğitimi alan öğrencilerin turizmde kariyer yapma isteklerinde ne kadar etkili olduğunun araştırılmasıdır. Araştırmaya İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinin Turizm İşletmeciliği bölümünün lisans eğitimi alan öğrencileri (doksan yedi kadın, yüz üç erkek; elli beş birinci sınıf, otuz dokuz ikinci sınıf, otuz sekiz üçüncü sınıf, altmış yedi dördüncü sınıf) dahil edilmiştir. Araştırmada on bir maddeli Demografik Değişkenler ölçeği, beş faktörlü on maddeli Kişilik Özellikleri ölçeği, üç faktörlü on iki maddeli Duygusal Zekâ ölçeği, dört faktörlü yirmi dört maddeli Kariyer Uyum Yeteneği ölçeği ve beş maddeli Turizmde Kariyer Yapma İsteği ölçeği kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen veriler, tanımlayıcı istatistiki bilgiler, frekans sıklık tablolarıyla, değişken ortalamalar, korelasyon katsayısı ve regresyon analizi ile veriler analiz edilmiştir. Araştırmada turizm işletmeciliği eğitimi alan öğrencilerde kişilik özellikleri, duygusal zekâ ve kariyer uyum yetenekleri ile turizmde kariyer yapma istekleri arasında anlamlı ilişkiler olduğu tespit edilmiştir

.