Yaşlı Bireylerde 25-OH-D Vitamini Düzeyleri ile Lenfosit Alt Tiplerinin İlişkisi


Creative Commons License

TUFAN F. , KIRAN B., ŞAHİN Z., ÇIPLAK M., KIRAN V., TURAN A., ...Daha Fazla

İÇ HASTALIKLARI Dergisi, no.19, ss.47-58, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Basım Tarihi: 2012
  • Dergi Adı: İÇ HASTALIKLARI Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.47-58

Özet

Giriş: Yaşlanmayla birlikte hem infeksiyonlara hem de otoimmün hastalıklara eğilimde artış görülmektedir. Yaşlılarda infeksiyon hastalıkları
hem daha sık görülür hem de daha sıklıkla komplikasyona yol açar. Aşılamaya olan yanıtın azalması da yine immün yaşlanmanın
bir sonucudur. Yaşlanmayla birlikte özellikle T lenfosit fonksiyonlarında gerileme olduğu tespit edilmiştir. Birçok kesitsel çalışmada ve
bazı boylamsal çalışmalarda B hücreleri ve doğal bağışıklıkta da bazı değişiklikler olduğu bildirilmiştir. Ayrıca, yaşlanmayla birlikte doğal
öldürücü (NK) hücre oranlarında artış ve NK alt tiplerinde değişiklikler olduğu gözlenmiştir. Vitamin D eksikliği yaşlılarda oldukça sık görülen
bir durumdur. Güncel çalışmalarda 25-OH-D düzeyleri ile immün sistem fonksiyonları arasında önemli ilişkiler olduğu bildirilmiştir.
Bu faktörler göz önüne alındığında D vitamini eksikliği yaşlılarda hem otoimmün hastalıklara hem de infeksiyöz hastalıklara eğilimden
kısmen sorumlu olabilir. Bu çalışmada, yaşlı kadınlarda 25-OH-D düzeyleri ile lenfosit alt grup düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi
amaçlanmıştır.
Materyal ve Metod: Genç sağlıklı kadınlar ile 65 yaş üzerindeki kadınların çalışmamıza alınması planlandı. Aktif infeksiyonlar, tekrarlayan
böbrek taşı öyküsü, aşikar böbrek yetersizliği ve son altı ay içinde kortikosteroid, diğer immünsüpresif ilaçlar veya D vitamini kullanımı
olanlar çalışmaya alınmadı. Tüm olguların boy ve kiloları ölçüldü, laboratuvar verileri kaydedildi, 25-OH-D düzeyleri ve lenfosit alt
grupları belirlendi ve el sıkma güçleri ölçüldü.
Bulgular: Özellikle yaşlı olgularda olmak üzere D vitamini eksikliği ve yetersizliği oldukça sık bulundu. Yaşlı olgularda sarkopeni sıklığı
%56.6 olarak tespit edildi. Yaşla birlikte beklendiği şekilde T lenfositlerinde azalma ve NK hücre artışı tespit edildi. Bununla birlikte B hücre
oranı ve sayısında beklenen azalma gözlenmedi. D vitamini eksikliği olan gençlerde CD3 sayısında azalma eğilimi söz konusu iken, Dvitamini eksikliği olan yaşlılarda CD3 oranı ve sayısı artma eğilimindeydi. D vitamini eksikliği olan yaşlılarda CD19 ve NK hücre oranı ve
sayısı ise azalma eğilimindeydi. Bulgularımız yaşlanmayla birlikte lenfosit alt gruplarındaki değişikliklerin bir kısmını açıklamada D vitamini
eksikliğinin önemli olabileceğini düşündürmektedir.
Sonuç: Çalışmamız özellikle yaşlı olgularda D vitamini eksikliğinin oldukça sık olduğunu ve sarkopeni gibi önemli sağlık sorunları ve lenfosit
alt gruplarındaki yaşlanmayla birlikte görülen bazı değişikliklerle ilişkili olabileceğini düşündürmektedir.
Anahtar Kelimeler: Yaşlı, 25-OH-D vitamini, lenfosit subgrupları

Introduction: Aging is associated with a tendency towards both infections and autoimmune diseases. Infectious diseases are more frequently
seen in the elderly and also associated with increased risk of complications. Inadequate response to vaccinations is also a consequence
of immune aging. Aging is associated especially with reduction in T lymphocyte functions. Many cross sectional and some
longitudinal studies show changes in B lymphocytes and innate immunity. Furthermore, aging is associated with increased natural killer
(NK) cell rates and changes in NK cell subtypes. Vitamin D insufficiency is a very common condition in the elderly people. Recent studies
suggest that there is an important association between 25-OH-D levels and immune system functions. Considering the factors
mentioned above, vitamin D insufficiency may explain propensity of the elderly to both autoimmune and infectious conditions to an
extent. We aimed to investigate the relationship between 25-OH vitamin D levels and lymphocyte subgroups in elderly women.
Materials and Methods: We planned to enroll elderly and young healthy women. Exclusion criteria were active infections, recurrent renal
stone history, overt kidney insufficiency and use of corticosteroids, other immunocompromising drugs or vitamin D preparations during
last 6 months. Height and weight measurements were performed, laboratory data were recorded and 25-OH-D levels were analyzed,
lymphocyte subgroups were investigated and handgrip strengths were assessed.
Results: Especially in the elderly group vitamin D deficiency or insufficiency were very frequent. Sarcopenia rate in the elderly was 56.6%.
As it is reported in the literature, a decrease in T lymphocytes and increase in NK cells was seen. However the anticipated B cell decrease
associated with aging was not seen in this study. While vitamin D deficiency was associated with a decrement in CD3 number in
the young group, it was associated with an increment in CD3 rate and number in the elderly. Vitamin D deficiency was associated with
a decrease in CD19 and NK cell rates and numbers. Our findings suggest that vitamin D deficiency may explain some age associated
changes associate with aging.
Conclusion: Our study suggest that especially in the elderly vitamin D deficiency is rather often and it may be associated with important
health problems like sarcopenia and some changes in lymphocyte subgroups associated with aging.
Key Words: Elderly, 25-OH vitamin D, lymphocyte subgroups