Budd-Chiari Sendromu’nda Hepatoselüler Kanser ve Mortalitenin Değerlendirilmesi


İstemihan Z. , Nurıyev K. , Şenkal İ. V. , İmanov Z., Sarıdal M. K. , Akas R., ...More

38. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, 9. Gastroenteroloji Cerrahisi Kongresi, Antalya, Turkey, 16 - 21 November 2021, pp.219

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.219

Abstract

GİRİŞ-AMAÇ: Budd-Chiari Sendromu(BCS)’nda karaciğer parankiminde sirozdan,hepatoselüler karsinoma(HSK) kadar farklı klinik tablolar ortaya çıkabilmektedir.BCS’da HSK nadir olarak gelişmekte ve patogenetik mekanizmaları henüz net değildir.Bu çalışmada BCS’da HSK sıklığını ve bununla ilişkili olabilecek faktörler ile birlikte mortalite oranını değerlendirmeyi amaçladık.

MATERYAL-METOD: Çalışmamız tek merkezli ve retrospektiftir.Budd-Chiari (BC) tanısı almış olan ve polikliniğimizden takipli 75 hasta vardır.Hastaların demografik ve tıbbi bilgileri hasta dosyalarından kaydedilmiştir.Kategorik gruplara göre ölçümlerin karşılaştırılması bağımsız T-testi ile yapılmıştır.Kategorik değişkenler arasındaki ilişkileri belirlemede Ki-kare testi kullanılmıştır.

BULGULAR: Hastaların yaş ortalaması 47.15±12.29 yıldı,tanı anında hastaların yaşı 33.88±12.05 yıldı.Hastaların 50’si(%66.7) kadındı.Hastalarda Budd-Chiari nedeni olarak %44 idiopatik,%14.5 Faktör-V Leiden mutasyonu,%10.6 esansiyel trombositoz,%8 polisitemia vera,%5.3 Behçet Hastalığı,%5.3 AFS,%4 KMPH,%2.7 gebelik,%1.3 Protein C eksikliği,%1.3 Kist Hidatik saptandı.Tanı sırasında sadece HV tutulumu olan hastaların oranı %64,izole VCİ oranı %5.3,VCİ+HV tutulumu olanların oranı %20 idi.HSK gelişen hasta sayısı 11(%14.7) idi.HSK gelişimine katkıda bulunması olası faktörler değerlendirildiğinde;tanı sırasında hasta yaşının(p=0.784),cinsiyetin(p=0.336) ve etiyolojinin(p=0.567),HSK gelişimi riski ile aralarında istatistiki olarak bir ilişki bulunmamıştır.HSK olan ve olmayan hastalarda demografik özellikler yaş cinsiyet,hastalık süresi,hasta yaşı,tanı yaşı,antikoagülan kullanımı açısından benzerdi.Hastaların HSK tanısı 10’unda radyolojik birinde biyopsiyle konuldu.HSK tanısı olan hastaların AFP düzeyleri bir hastada 400 ng/mL,diğerlerinde normal sınırlarda izlendi.HSK gelişen hastalarda mortalite oranı %36 olarak saptandı.HSK gelişen dört hasta nakil oldu,3 hasta radyolojik tedavi bir hasta onkolojik tedavi aldı.Hastaların genel mortalite oranı %27.4(n=17) olarak saptandı. Mortalite ile ilişkili faktörler değerlendirildiğinde VCİ ve HV trombozu birlikteliği ile seyreden hastalarda mortalite oranı daha yüksek saptanmıştır(p=0.049).

SONUÇ: Budd-Chiari’li hastalarda mortalite oranı yüksek olarak saptanmıştır.VCİ ve HV’nin birlikte tutulumunun ve HSK gelişiminin artmış mortalite ile ilişkili olduğu görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Budd-Chiari Sendromu, hepatoselüler kanser, mortalite