EVALUATING THE MITIGATION OF THE DESTRUCTIVE EFFECTS OF NATURAL DISASTERS IN THE FRAMEWORK OF VOLUNTEER TOURISM


İstanbullu Dinçer F. F. , Bulşu Ç.

19. Geleneksel Turizm Sempozyumu Bildiriler Kitabı 29 Nisan 2021, Kocaeli, Turkey, 29 April 2021, vol.1, no.1, pp.37-51

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 1
  • City: Kocaeli
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.37-51

Abstract

Introduction: As a consequence of natural disasters, infrastructure and superstructure, historical and cultural values’ destruction, as well as loss of lives and property, can be inevitable. People for the purpose of eliminating destructive effects of natural disasters and to assist local people, come together individually or as a group and carry out activities. In this context, individuals visiting disaster zones with the principal of volunteerism is an indication of their service to a particular objective in the framework of Volunteer tourism. Volunteer tourism is a type of alternative Tourism and it is base on a Volunteer service. Volunteer tourism is a two-way tourism that benefits both the tourist and the local community. 38 Aim: The purpose of this study, is to search how destructive effects of natural disasters to be mitigated with Volunteer tourism. Method: The study is in the form of compilation and taken advantage of the secondary data. Findings: It has been fixed at the end of the study that volunteer tourism activities contributed to revitalization of the regions destructed by the natural disasters. Additionally, with the aid provided as a result of the disasters experienced, the region can become better than before.

Doğal afetlerin sonucu olarak can ve mal kayıplarının yanında alt ve üst yapının, tarihi ve kültürel değerlerin tahribatı da kaçınılmaz olabilmektedir. Doğal afetlerin yıkıcı etkilerini bertaraf etmek ve bölge halkına yardım etmek amacıyla insanlar, bireysel ya da grup olarak bir araya gelerek faaliyetlerde bulunmaktadırlar. Bu bağlamda bireylerin gönüllülük esasıyla afet bölgelerine gitmeleri, gönüllü turizm kapsamında bir amaca hizmet ettiklerinin göstergesidir. Gönüllü turizm bir alternatif turizm türü olup, gönüllük esasına dayanmaktadır. Gönüllü Turizm, hem turiste hem de yerel topluma fayda sağlayan çift yönlü bir turizmdir. Amaç: Bu çalışmanın amacı, doğal afetlerin yıkıcı etkilerinin gönüllü turizm ile nasıl giderileceğini araştırmaktır. Yöntem: Çalışma derleme niteliğinde olup, ikincil verilerden yararlanılmıştır. Bulgular: Çalışmanın sonucunda gönüllü turizm faaliyetlerinin doğal afetlerin zarar verdiği bölgelerin tekrar canlanmasına katkı sağladığı tespit edilmiştir. Ayrıca yaşanan felaketler sonucunda sağlanan yardımlarla destinasyon eskisi halinden daha iyi hale gelebilmektedir.