Aksiller metastazı bulunan hangi hastalarda neoadjuvan kemoterapi sonrasında aksiller diseksiyon yapılmayabilinir?


Creative Commons License

Karanlık H., Özgür İ. , Fayda M., Yavuz E., Mudun A. , Saip P. M. , ...More

19. Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, Turkey, 16 - 20 April 2014, pp.1-1751

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1-1751

Abstract

AMAÇ: Müracaat sırasında aksilla pozitifliği nedeniyle neoadjuvan kemoterapi uygulanan ve sentinel lenf

nodülü biyopsisi (SLNB) negatif bulunan hastalarda aksiller yaklaşım tartışmalıdır. Çalışmanın amacı bu

hastalarda SLNB'nin yerini sorgulamaktır.

GEREÇ-YÖNTEM: Tanı sırasında sitolojik aksilla pozitifliği saptanan 112 hastaya radioisotop ve mavi boya

ile SLNB ve tamamlayıcı aksiller diseksiyon uygulandı. SLNB sonuçları ile klinik ve patolojik bulgular

arasındaki ilişki incelendi.

BULGULAR: Sentinel nod hastaların 107'sinde (%95,5) bulundu. Bulunma oranı kemoterapiye yanıtsız

veya aksillada ileri derecede hastalığı bulunan hastalarda anlamlı olarak düşüktü. SLNB kesinlik oranı

%94, yanlış negatiflik oranı %8,7 olarak bulundu. Neoadjuvan kemoterapi öncesindeki aksillanın klinik

durumu (N1 veya N2) ile yanlış negatiflik oranları arasında ilişkili bulundu (p=0,02). Neoadjuvan

kemoterapi sonunda aksilla, hastaların 38'inde (%35) negatif bulundu. Aksillası negatifleşen hastaların

%23'ünde lüminal A, %12'sinde lüminal B, %39'unda HER-2 pozitif, %26'sında üçlü negatif alt tip meme

kanseri mevcuttu. Üçlü negatif ve HER-2 pozitif meme kanseri alt tiplerinde yanlış negatiflik ve kesinlik

oranlarının daha iyi olduğu görüldü (p<0,05).

SONUÇ: Neoadjuvan kemoterapi sonrası SLNB tüm hasta grupları için olmasa bile teknik olarak

uygulanabilir bir girişimdir. Bununla birlikte klinik N1 aksiller tutulum ile müracaat eden üçlü negatif ve

HER-2 pozitif meme kanseri hastalarında SLNB güvenle yapılabilir.