Apendiks Tümörlerinin Takip ve Tedavisinde Klinik Deneyimimiz


İlhan M. , Abbasov A., Büyük M. , Gök A. F. K. , Güllüoğlu M. , Ertekin C. , ...More

21. Ulusal Cerrahi Kongresi 16. Cerrahi Hemşireliği Kongresi, Antalya, Turkey, 11 - 15 April 2018, pp.196

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.196

Abstract

AMAÇ: Apendiksin primer tümörleri nadirdir ve genellikle akut apandisit, primer over kanseri veya diğer endikasyonlarla yapılan ameliyatlardan sonra teşhis edilir. Tüm appendektomi örneklerinin % 1,1’ini oluşturur. Çalışmamızın amacı apendiksin primer tümörleri ile ilgili tecrübelerimizi gözden geçirmek, yönetim stratejimizi mevcut literatürde tanımlanan diğer ortak yönetim stratejileri ile karşılaştırmak ve primer apendiks tümörleri için kabul edilmiş yönetim algoritmasını daha iyi tanımlamak.

GEREÇ-YÖNTEM: 1 Ocak 2008 ve 30 Şubat 2018 tarihleri arasında İstanbul Tıp Fakültesinde akut apandisit tanısıyla yatırılan ve apendektomi yapılan 2650 olgunun verileri retrospektif olarak incelendi. Patolojik incelemede düşük dereceli displazi, serrated adenom, düşük dereceli müsinöz neoplazi, nöroendokrin tümör, müsinöz adenokarsinom ve adenokarsinom eks goblet hücreli karsinoid saptanan 52 % 1,9 olgunun verileri ayrıntılı olarak değerlendirildi. Başka organ (over, kolon, vb…) kökenli olup apendiks metastazı olan olgular çalışma dışı bırakıldı. Olguların yaşı, cinsi, semptomların başlaması ile hastaneye başvuru arasında geçen süre, tanı yöntemi, epidemiolojik veriler, intraoperatif bulgular, hastanede yatış süresi, taburcu olduktan sonra yapılan tetkikleri, tekrar yapılan ameliyatlar, postoperatif kemoterapinin kullanımı ve mortalite-morbidite değerlendirildi.

BULGULAR: Apendiks neoplazisi saptanan 52 (E/K: 23 ( %44,2) / 29 (%55,8)) olgunun 15’i benign (Grup A % 28.8), Borderline 35’i (Grup B % 67.3) ve 2’si malign (Grup C % 3.8) idi. Grup A’nın yaş ortalaması 64,4 ˃ 17,4, Grup B’nin 47,5 ˃ 18,8 ve Grup C’nin 52,5 ˃ 4,2 idi. Grupların ortalama takip süresi sırayla 36,4 ˃ 33,1, 54,4 ˃ 31,5 ve 30,5 ˃ 41,7 idi. Grup A’da 2 hastada düşük dereceli displazi ve 13 hastada serrated adenom saptandı. Grup B’de 20 hastada düşük dereceli müsinöz neoplazi (LAMN) ve 14 hastada nöroendokrin tümör idi. LAMN saptanan iki hastaya cerrahi sınır pozitif olması nedeniyle, nöroendokrin tümör olan iki hastada lenf nodu pozitif olması nedeniyle sağ hemikolektomi yapıldı. Müsinöz adenokarsinom ve LAMN (Batın içinde musin göllenmeleri ) olan iki olguya sağ hemikolektomi + peritonektomi + HİPEC yapıldı. 45 hastada appendektomi yeterli olmuştur. Adenokarsinom eks goblet hücreli karsinoid tanısı alan olgunun tetkikleri devam etmektedir. Takiplerinde nüks olan olgu yok. Tartışma ve SONUÇ: Apendiksin primer kanserleri histolojik olarak çeşitli ve bu yüzden tarihsel olarak farklı sınıflandırılmalar yapılmış. Erken evre tümörlerin tüm alt tipleri için apendektomi yeterli olabilir. İleri evre tümörlere uygun onkolojik cerrahi ve gereğinde HİPEC gibi kemoterapiler yapılmalıdır. Primer apendiks kanserinin nadir olması ve belirlenmiş uygulama kılavuzlarının eksikliği göz önüne alındığında, uzmanlaşmış merkezlerde multıple disiplinli bir yaklaşım ile tedavi edilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Akut Apandisit,Apendiks tümörleri,Appendektomi