Bacterial infection in cultured common dentex (Dentex dentex, L. 1758)


Creative Commons License

Akaylı T., Ürkü Ç., Yardımcı R. E., Çanak Ö.

ÇOMU Journal of Marine Science and Fisheries, vol.2, no.1, pp.132-138, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

The aim of this study is the identification of microbial agents recovered from 8 moribund common dentex (Dentex dentex) samples (140-200 g), determination of their antimicrobial susceptibilities and description of histopathological changes. Main clinical external and internal symptoms of bacterial haemorrhagic septicaemia cases such as fin base and liver haemorrhages, splenomegaly, accumulation of fluid in the intestines and peritoneal cavity were observed. Bacteriological samples of liver, kidney and spleen were streaked onto Marine Agar and Tryptic Soy Agar plates containing %1,5 NaCl and incubated at 22°C for 48h. Gram-positive non-motile cocci and Gram-negative motile bacillus were isolated from visceral organs. According to morphological and biochemical characteristics, isolates were identified as Micrococcus luteus and Vibrio sp. The Kirby-Bauer disk diffusion method was also performed using multidisc and all isolates were determined to be sensitive against kanamycin, oxytetracycline and flumequine. In the infected fish, general cell degenerations and necrosis in various tissues, a remarkable increase in the goblet cells of the intestines, hepatic lipidosis in the liver, hyperplasia in the gills and the presence of melanomacrophage centres in various tissues were demonstrated. As a result, here, a mixed infection in moribund fish samples was described and this is the first report on the histopathological changes of M. luteus infection in a marine fish species. This bacterium was detected as a possible pathogen of common dentex with various external, internal and histopathological damages.

Bu çalışmada toplam 8 adet hasta sinarit (Dentex dentex) (140-200g) balığının hastalık etkenlerinin
identifikasyonu ve antimikrobiyal duyarlılıkları yanı sıra balıklarda meydana gelen histopatolojik değişimlerin ortaya çıkartılması amaçlanmıştır. Hasta balık numunelerinde, yüzgeç diplerinde ve karaciğerde hemorajiler, dalakta büyüme, bağırsaklar ile periton boşluğunda sıvı birikimi gibi bakteriyel hemorajik septisemi olgularında görülen iç ve dış semptomlar gözlemlenmiştir. Bakteriyolojik ekimler enfekte balıkların karaciğer, böbrek ve dalak gibi iç organlarından %1,5NaCl içeren Triptik Soy Agar’a ve Marine Agar’a yapılmış ve petri kapları 22°C’de 48 saat inkübe edilmiştir. İç organlardan Gram-pozitif hareketsiz koklar ve Gram-negatif hareketli basiller izole edilmiştir. Morfolojik ve biyokimyasal özelliklerine göre izolatlar Micrococcus luteus ve Vibrio sp. olarak identifiye edilmiştir. Kirby-Bauer disk diffüzyon metodu çoklu disk yöntemi kullanılarak uygulanmış ve tüm izolatların kanamisin, oksitetrasiklin ve flumekuine karşı duyarlı olduğu tespit edilmiştir. Enfekte balıkların çeşitli dokularında genel olarak hücre dejenerasyonu ve nekrozu, bağırsaklarda goblet hücrelerinde gözle görülür bir artış, karaciğerde hepatik lipidosis, solungaçlarda hiperplazi ve çeşitli dokularda melanomakrofaj merkezlerinin varlığı gözlenmiştir. Sonuç olarak; bu çalışma ile hasta deniz balığı örneklerinde karma bir enfeksiyon tanımlanmıştır ve bu bir deniz balığı türünde M. luteus enfeksiyonuna bağlı histopatolojik değişimler üzerine ilk rapordur. Bu bakterinin, neden olduğu çeşitli dış, iç ve histopatolojik etkileri nedeniyle sinarit balığının olası bir patojeni olduğu tespit edilmiştir.