Comparison of Antibacterial Activities of Water and Ethanol Extracts of Propolis


Creative Commons License

Bayram S., Ecem Bayram N., GERÇEK Y. C.

5th International Muğla Beekeeping and Pine Honey Congress, Muğla, Türkiye, 1 - 05 November 2016, ss.545

  • Basıldığı Şehir: Muğla
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.545

Özet

Giriş: Propolis (arı tutkalı), bal arıları tarafından kovanlarda biriktirilen, kompleks yapıda, reçinemsi doğal bir üründür. Propolisin, antimikrobiyal, antiviral, anti-inflamatuar, lokal anestezik ve immünostimülant etkileri gibi pek çok biyolojik aktiviteye sahip olduğu uzun süreden beri bilinmektedir. Bu çalışmada, suda ve etanolde çözünen propolis örneklerinin bazı gıda patojenlerine karşı antimikrobiyal aktiviteleri karşılaştırılmış ve buna ek olarak propolis örneklerinin minimum bakterisidal konsantrasyonları (MBC) belirlenmiştir.
Materyal ve Metot: Bu çalışmada suda ve ethanolde ekstrakte edilen propolis örneklerinin, kimyasal içerikleri GC-MS ile belirlenmiştir. Antimikrobiyal aktivitelerin belirlenmesinde disk diffüzyon metodu kullanılmış, minimum bakterisidal konsantrasyon’un (MBC) belirlenmesi işlemi ise 96’lık plate’lerde mikrodilüsyon yöntemi ile gerçekleştirilmiştir.
Sonuç: Propolis örneğinin, etil alkol ile ekstrakte edilmesiyle, hidrokarbonlar, alkoller, karboksilik asit ve esterleri, alifatik asit ve esterleri, ketonlar, flavonoidler; su ile ekstrakte edilmesiyle ise aldehitler, hidrokarbonlar, alkoller ve flavonoid grubu bileşikler belirlenmiştir. Antimikrobiyal testlerden elde edilen sonuçlarda, propolisin su ekstraktının, ethanol ekstraktına kıyasla belirgin düzeyde daha küçük zonlar oluşturduğu gözlenmemiştir. Buna ek olarak propolisin su ekstraktının minimum bakterisidal konsantrasyonlarının ethanol ekstraktına kıyasla daha yüksek değerler gösterdiği görülmüştür.

Introduction: Propolis (beeglue) is a resinous complex natural product that are accumulated by honeybees in beehives. It has been known for a long time, many different biological activities like antimicrobial, antiviral, antioxidant, immunostimulating, local-anesthetic and anti-inflammatory effects of its. In this study, it has been compared antimicrobial activitiy of the ethanol and water extract of propolis against some foodborn pathogens. For the determination of antimicrobial activity, disc diffusion method was used, and also the minimum bactericidal concentration of propolis samples (MBC) were determined.
Materials and Methods: In this study, chemical composition of ethanol and water extracts of propolis was determined by GC-MS.During the determination of antimicrobial effect, disc diffusion method was used. In addition to this, determination of minimum bactericidal concentration (MBC) is carried out with 96-well plate microdilution method.
Results: According to GC-MS analysis, hydrocarbons, alcohols, carboxylic acids and esters, aliphatic acids and esters, ketons, flavonoids were determined in ethanol extract of propolis. In addition, aldehydes, hydrocarbons, alcohols and flavonoids were determined in water extract of propolis.Results that obtained from the antimicrobial tests indicate water extract of propolis showed that smaller zones compared to ethanolic extracts. Additionally, water extract of propolis showed that higher values in the minimum bactericidal concentrations (MBC) compared with ethanol extract of propolis.