Tekrarlayan Gebelik Kaybı ve İmplantasyon Başarısızlığı olan Kadınlarda Endometriyal Doğal Öldürücü Hücrelerin Rolü


Creative Commons License

Akdeniz N., Karamustafaoğlu Balcı B., Yılmaz V., Yılmaz A., Çetin E., Akgül C., ...More

26. Ulusal İmmünoloji Kongresi, Ankara, Turkey, 11 November 2023

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract


Özet:

Uterin doğal öldürücü (natural killer – NK) hücrelerin fonksiyonları hala çok açık olmamakla birlikte, gebeliğin erken

dönemlerinde önemli rol oynadığı düşünülmektedir. Çalışmamızda, tekrarlayan gebelik kayıplarında periferik kan ve

endometriyal NK hücre fonksiyonlarının araştırılması amaçlanmıştır.

İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, İnfertilite Polikliniğine tekrarlayan gebelik kayıpları olgusuyla başvuran hastalar

(n=20) ve tekrarlayan düşük nedeniyle başvuruda bulunan ama çocuk sahibi olan (n=10) kişiler kontrol grubunu oluşturmuştur.

Periferik kan ve endometriumdan izole edilen hücrelerde, lenfosit alt grup oranları ve NK hücre sitotoksik aktivitesi (perforin,

granzim ve CD107a ekspresyonu) akan hücre ölçer sisteminde değerlendirilmiştir.

Hem kontrol hem de tekrarlayan gebelik kayıplarında uterin CD3+ T lenfosit oranı, periferik kana göre anlamlı olarak

azalmıştır (p<0,01, p<0,001, sırasıyla). Benzer şekilde, uterin CD19+ B lenfositleri de periferik kana göre tekrarlayan gebelik

kayıplarında anlamlı olarak düşük bulunmuştur (p<0,01 p<0,0001, sırasıyla). Tekrarlayan gebelik kayıplarında hem kan hem

de uterin NK hücre oranlarının kontrol grubuna göre anlamlı derecede yüksek olduğu saptanmıştır (p<0,0001).

Perforin/granzim açısından değerlendirildiğinde, her iki grupta da uterin NK oranlarında periferik kana göre düşüş, CD107a

ekspresyonunda ise artış görülmüştür (p<0,0001, p<0,001, sırasıyla). Kontrol grubunda ise uterin NK CD107a ekspresyonu

periferik kana göre anlamlı derecede düşük bulunmuştur (p<0,05).

Tekrarlayan gebelik kayıplarında periferik kan ve uterin NK hücrelerinin sayısal ve fonksiyonlarındaki düzensizlikler bu

hücrelerin hastalık patogenezinde rol oynayabileceğini göstermektedir.

Destekleyen Kuruluş (Kurum, proje numarası vb.): Bu proje, Proje ID: 35443 ile İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma

Projeleri Birimi tarafından desteklenmektedir.