A Content Analysis on Problem Based Learning Approach


Creative Commons License

BİBER M. , ERSOY E., KÖSE BİBER S.

İstanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.11, no.2, ss.113-133, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Cilt numarası: 11 Konu: 22
  • Basım Tarihi: 2014
  • Dergi Adı: İstanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.113-133

Özet

Aktif öğrenmenin genel ilkelerini içeren ve öğrencilerin bilimsel süreç becerilerini kullanabilecekleri öğrenme modellerinden birisi probleme dayalı öğrenmedir. Araştırma kapsamında PDÖ yaklaşımı ile ilgili Türkiye’de yapılan lisansüstü tezlerin ayrıntılı olarak incelenmesi amaçlanmıştır. Bunun için içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini web üzerinden ulaşılan ve 2002-2013 yılları arasında yapılmış toplam 64 yüksek lisans ve doktora tezi oluşturmuştur. Tezlerin incelenebilmesi amacıyla araştırmacılar tarafından hazırlanan bir “İçerik Analizi Şablonu” kullanılmıştır. Ulaşılan tüm tezler bilgisayar ortamında incelenmiş ve sınıflanmıştır. Yapılan incelemeler sonucunda, Türkiye’de PDÖ yaklaşımı ile ilgili yapılan tez çalışmalarının konu başlıkları, çalışma grupları, kullanılan veri toplama araçları ve veri analiz yöntem ve teknikleri bakımından benzerlikler gösterdiği, bunun yanında nicel araştırma yöntemlerinin ve deneysel modellerin fazlasıyla tercih edildiği görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Probleme Dayalı Öğrenme, Aktif Öğrenme, İçerik Analizi

Problem Based Learning is one of the learning models that contain the general principles of active learning and students can use scientific process skills. Within this research it was aimed to investigate in detail the postgraduate thesis held in Turkey about PBL approach. The content analysis method was used in the research. The study sample was consisted of a total of 64 masters and PhD thesis made between the years 2012-2013 and reached over the web. A “Content Analysis Template” prepared by researchers was used with aim to examine the thesis. All the thesis were examined and classified in the computer environment. As a result of the investigation, the topics, study groups, data collection tools and data analysis methods and techniques of the thesis made in Turkey about PBL research to be similar in terms, as well as quantitative research methods and experimental models has been shown to greatly preferred.
Key Words: Problem Based Learning, Active Learning, Content Analysis