Some Physical and Mechanical Properties of Juvenile Chestnut Shoots


AS N., AKKILIÇ H., KÖSE M.

International Forestry Symposium (IFS 2016) 07-10 December 2016, Kastamonu/TURKEY, Kastamonu, Turkey, 7 - 10 December 2016, pp.650-653

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Kastamonu
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.650-653
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

Abstract
Chestnut (Castanea sativa Mill.) is established to the assorted forests with especially hardwood species (oak, hornbeam, beech, basswood etc.) in Marmara and North Anatolia regions of our country. It is very important tree in term of both its wood and fruit. It is benefited to from the wood, as firewood and product, its fruits and its flowers in production of honey. But it has been greatly affected and damaged from chestnut cancer in everywhere located. When began to cut to the bottom part of dried and drying chestnut trees due to the disease, it is obtained to lots of the juvenile shoots because of given highly its shoot feature. İt is necessary to re-cut to the growing shoots by reason of relapsed again of the disease some time later. But it is known exactly where use efficiently to this material obtained to fine-scale. It is known to the technological properties of chestnut wood in terms of the determination where the used. But these values are determined for chestnut woods which are reached to mature wood. Due to the physicomechanical properties of the juvenile chestnut shoots grown in Turkey have not known, juvenile chestnut shoots are not known to the assessment facilities in the appropriate using place as dimension. The aim of
this study is revealed to these physico-mechanical properties of the juvenile chestnut shoots, detected to the changes by comparing with the value of mature chestnut wood obtained in literature and provided to the information about possible using field of juvenile chestnut shoots. We used to body portion of the shoots which is 10-15 cm with a diameter, 1m in length total of 5 pieces (5-10 years old) from Istanbul-
Bahcekoy region as research material. Physical and mechanical test samples were prepared in accordance with the relevant standards and tests were performed. As a result, the average value of the tested chestnut shoots is found out 0.58 g cm-3 ovendry density, 0.62 g cm-3 of air-dry density, 5.38% of radial shrinkage, 8.35% of tangential shrinkage, 48.65 N mm-2 of compressive strength, 98.90 N mm-2 of bending strength, 10793.3 N mm-2 of elasticity modulus of bending, 0.59 kN cm-1 of dynamic bending.
Keywords: Chestnut, Juvenile wood, Physical properties, Mechanical properties, Using area

Genç Kestane Sürgünlerinin Bazı Fiziksel ve Mekaniksel Özellikleri
Özet
Kestane (Castanea sativa Mill.), yurdumuzda Marmara ve Kuzey Anadolu’da özellikle yapraklı türlerle (meşe, gürgen, kayın, ıhlamur vb.) karışık ormanlar kurmaktadır. Hem odunu ve hem de meyvesi yönünden çok önemli bir ağaçtır. Yapacak ve yakacak olarak odunundan, meyvesinden ve bal üretiminde çiçeğinden faydalanılmaktadır. Ancak bulunduğu her yerde kestane kanserinden büyük oranda etkilenmiş ve zarar görmüştür. Hastalıktan dolayı kuruma olan (ya da kuruması muhtemel olan) ağaçlar, dip kısımlarından kesilmekte ve yüksek derecede sürgün
verme özelliğinden dolayı çok miktarda genç sürgünler elde edilmektedir. Büyüyen bu sürgünlerin bir zaman sonra hastalığın tekrar gelmesi nedeniyle yeniden kesilmesi gerekmektedir. Ancak elde edilecek ince çaplı bu materyalin
gerektiği gibi verimli olarak nerelerde değerlendirilebileceği ise tam olarak bilinmemektedir.Kestane odunun kullanım yerlerinin belirlenmesi açısından önem arz eden teknolojik özellikleri bilinmekle birlikte bu değerler olgun odun içeren bireyler üzerinden belirlenmiştir. Türkiye’de yetişen genç sürgünlerin sahip
olduğu fiziko-mekanik özellikler bilinmediği için boyut olarak uygun kullanım yerlerinde değerlendirme imkanları bilinmemektedir. Bu çalışmanın amacı genç sürgünlerde bu fiziko-mekanik değerleri ortaya koymak ve olgun kestane odununa ait literatür değerleri ile karşılaştırarak değişimleri saptamak, muhtemel kullanım yerleri ile ilgili bilgi vermektir.
İstanbul-Bahçeköy bölgesinden 10-15 cm çapa sahip 1 m boyunda toplam 5 adet (5-10 yaşlarında) sürgün gövde kısmı araştırma materyali olarak kullanılmıştır. Fiziksel ve mekanik test örnekleri ilgili standartlara göre hazırlanıp, deneyleri yapılmıştır.
Sonuç olarak test edilen kestane sürgünlerinin ortalama değerler olarak tam kuru yoğunluğu 0.58, hava kurusu yoğunluğu 0.62 g cm-3, radyal daralma değeri % 5.38, teğet %8.35, Basınç direnci 48.65 N mm-2, Eğilme direnci 98.90 N mm-2, Eğilmede elastikiyet modülü 10793.3 N mm-2, dinamik eğilme 0.59 kN cm-1 bulunmuştur.
Anahtar Kelimeler: Kestane, Genç odun, Fiziksel özellikler, Mekanik özellikler, Kullanım yerleri