Anlamaya dayalı tasarımla üniversite öğrencilerinin yabancı dilde okuma deneyimlerinin değerlendirilmesi


Creative Commons License

KAYSİ F., ACAR F., ALTUN S.

International Conference on Quality in Higher Education (ICQH), Sakarya, Turkey, 24 - 25 November 2016

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Sakarya
  • Country: Turkey
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

It can be said that even though there have been many developments in foreign language teaching in Turkey, students’ the levels of reading skills are below the expectations. Therefore, using different techniques may help students to improve these skills. The aim of this study is to identify the students’ experiences and ideas towards reading skills in a learning environment designed based on “understanding by design”. The study has been implemented as a qualitative study. Case study has been used as the research design. The participants were 20 university students and the researchers have made focus group interviews with 7 of them. In addition to this, observations have been made in the learning environment and reading circle technique has been used in the teaching process. Moreover, the students have written learning diaries. The data have been analysed with MAXQUDA 12. After the analysis, the researchers have found foreign language, big idea, reading circle, video and student performance as the themes. The themes have been presented along with the quatotations of the participants. The study has showed that participants’ interactions with their friends have increased and they have helped each other. Also, seeing the big idea on the board and watching the videos related to the topics have increased the interest to lessons. Lastly, it has been found that the participants have made some inferences to understand a reading text in English.

Anahtar Kelimeler: Language teaching, Reading skills, Understanding by desing. 

Türkiye’de yabancı dile yönelik beklentiler çok olmasına ve yabancı dil öğrenimine yönelik yenilikler yapılmasına rağmen, yabancı dildeki anlama seviyesi beklenilenin altında olduğu söylenebilir. Bu nedenle farklı yöntemlerin kullanılması bu beklentileri karşılamada yardımcı olabilir. Bu çalışmanın amacı anlamaya dayalı tasarım ile tasarlanmış öğrenme ortamlarında, yabancı dil anlama becerine yönelik öğrenci görüş ve deneyimlerini belirlemektir. Çalışmada nitel araştırma tekniklerinden yararlanılmıştır. Araştırma deseni olarak durum çalışması yöntemi tercih edilmiştir. Çalışmaya 20 öğrenci katılmış, yedi öğrenci ile odak grup görüşmesi yapılmıştır. Bunun haricinde öğretim ortamında gözlemler yapılmış ve okuma çemberi, öğrenme günlükleri verileri sürece dahil edilmiştir. Toplanan verileri içerik analizi için MAXQDA12 yazılımında işlenmiştir. Araştırmacılar tarafından yapılan analizler sonucunda yabancı dil, büyük fikir, okuma çemberi, video ve öğrenci performansı temaları elde edilmiştir. Temaların sunumunda katılımcı görüşlerinden bir kısmı doğrudan alıntı yapılarak verilmiştir. Çalışma katılımcıların söz konusu uygulama sayesinde arkadaşlarıyla olan etkileşimlerini arttırdıkları ve birbirlerinden yardım aldıkları ortaya çıkarmaktadır. Ayrıca derste kazandırılmak istenen büyük fikrin tahtada olması ve derste konuyla ilgili video izlenmesi derse olan ilgiyi arttırmaktadır. Son olarak katılımcıların yabancı dildeki bir metni anlamada çıkarımlarda bulundukları belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Yabancı dil öğrenimi, Okuma becerileri, Anlamaya dayalı tasarım.