SİNARİT LARVA SİSTEMİNDEN İZOLE EDİLEN PROBİYOTİK BAKTERİLERİN Vibrio damsela (Photobacterium damselae )’NIN KONTROLÜNDE KULLANIMI


AKAYLI T. , ÜRKÜ Ç.

Balıkçılık ve Akuatik Bilimler Sempozyumu / FABA 2013, Erzurum, Türkiye, 1 - 04 Mayıs 2013

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri
  • Basıldığı Şehir: Erzurum
  • Basıldığı Ülke: Türkiye

Özet

Amaç: Bu çalışmanın amacı Ege Bölgesi’nde bulunan bir deniz balığı kuluçkahanesinde ki ilk yemleme aşamamasındaki dentex (Dentex dentex) larvalarının sistemlerindeki baskın probiyotik bakteri türlerinin belirlenmesi ve kültür balıklarından türlerinden izole edilen ve önemli bir balık patojeni olan Vibrio damsela (Photobacterium damselae ) a karşı bu probiyotik bakterilerin antagonistik aktivitesini araştırmaktır.

Metod: Sinarit larvalarından ve tank suyundan 2009-2010 yılları arasında 5 örnekleme çalışması yapıldı.  Örnekler farklı oranlarda dilüe edildikten sonra Marine Agar ve %1 NaCl ilaveli PCA (Plate Count Agar) and TSA (Tryriptic Soy Agar) besiyerlerinde inkübe edildi. İzole edilen bakteriler standart biyokimyasal metotlarla identifiye edildi. İdentifiye edilen bakterilerin farklı P. damselae izolatlarına karşı antagonistik etkisi disk difüzyon yöntemi ile belirlendi. Antagonistik bakteri kolonisinin etrafındaki zon ölçüldü.

Sonuçlar ve Tartışma: Sinarit larva sisteminde Micrococcus luteus, Bacillus sp., Flavobacterium flevense ve Flavobacterium sp. probiyotik bakteri olarak identifiye edildi. Seçilen bu probiyotik bakterilere karşı farklı P. damselae izolatlarının antagonistik etkisi dik difüzyon yöntemi ile belirlendi. Sinarit sisteminden seçilen tüm probiyotik bakteriler Photobacterium damselae subsp. damselaa karşı antagonistik etki gösterdi. Bu çalışma Micrococcus luteus, Flavobacterium flevense ve Flavobacterium sp.’ nin P. damselae’ya karşı probiyotik seçiminde önemli temel özelliklere sahip olduğunu göstermiştir. Sonuç olarak, kullanılacak probiyotik bakterinin doğru türünün belirlenmesi ve probiyotik kullanımının yavaş yavaş artması ile gelecekte balık yetiştiriciliği daha başarılı olacak ve  bu durum dentex yetiştiriciliğinin gelişmesine neden olacaktır.

THE USE OF PROBIOTIC BACTERIA ISOLATED FROM DENTEX (Dentex dentex) LARVAL SYSTEM IN CONTROLLING Vibrio damsela (Photobacterium damselae )

Objective:.The aim of this study is to determine the dominant probiotic bacterial species of common dentex (Dentex dentex) larval systems during their weaning period in a marine hatchery located in the Aegean Sea and to investigate the antagonistic activity of these probiotic bacteria against the putative fish pathogen Vibrio damsela (Photobacterium damselae ) isolated from different  cultured fish species.

Methods: Five sampling studies were made between 2009-2010 on dentex larvae and tank water. The samples were diluted in different ratios and were inoculated to Marine Agar, PCA (Plate Count Agar) and TSA (Tryriptic Soy Agar) supplemented with %1 NaCl then Isolated bacterial strains were identified with standard biochemical methods. The antagonistic effect of the identified probiotic bacteria against different P. damselae isolates was determined by using disc diffusion method. A clear zone around the macrocolony of the antagonistic bacteria was measured.

Results and Discussion: Micrococcus luteus, Flavobacterium flevense and Flavobacterium sp. were identified as probiotic bacteria in the dentex larvae systems. The antagonistic effect of the selected probiotic bacteria against different P. damselae isolates was observed according as disc diffusion method. All selected probiotic bacteria from dentex system, showed anttagonistic effect aganist P. damselae. The results of this study showed that Flavobacterium spp. and Micrococcus luteus have some basic characteristics that are important in the selection of probiotics aganist P.damselae. As a result, the determination of the correct species and the use of probiotics will gradually increase and that success of aquaculture in future and this will lead a development in the common dentex aquaculture industry.