Diş PROTEZ TEMiZLiK ÜRÜNLERiNiN BAKTERiYOLOJiK AKTiViTELERiNiN ARAŞTIRILMASI


Akşit K., NAKİPOĞLU Y. , Mandalı G., Günel G., Gürler B.

Atatürk üniversitesi Diş Hek. Fak.dergisi, cilt.25, sa.1, ss.47-53, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 25 Konu: 1
  • Basım Tarihi: 2015
  • Dergi Adı: Atatürk üniversitesi Diş Hek. Fak.dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.47-53

Özet

Amaç:

 

DiG protezlerinin temizliği ve dezenfeksiyonuna gereken önemin verilmemesi, ağız içi enfeksiyonlarla birlikte endokardit gibi sistemik enfeksiyonlara da yol açabilir. Bu tür enfeksiyonların önlenmesi veya azaltılabilmesi için uygun protez kaide materyalinin seçimi ile birlikte protezlerin temizlenmesi ve dezenfeksiyonunu sağlayabilen etkin bir ürünün belirlenmesi büyük önem taGımaktadır. AraGtırma- mızda, halen Türkiye’de diG protezlerinin temizliği ve dezenfeksiyonlarında kullanılan çeGitli ürünlerin antibakteriyel etkinliklerinin araGtırılması amaçlanmıGtır.

Materyal ve Metod:

 

AraGtırmamızda, 3 adet alkalen peroksit grubu efervesan diG protez temizleme tableti (Fittydent (Matilek-Avusturya), Corega tabs (GlaxoSmithKline, Grlanda), Protefix (Queisser pharma, Almanya)) ile 2 adet dezenfektan solüsyonun (Curaprox BDC 105 (haftalık kullanımlı) (Swiss Premium Oral Care, Gsveç), Curaprox BDC 100 (Günlük kullanımlı) (Swiss Premium Oral Care, Gsveç)); dört tip protez kaide materyali deney örneklerine (Vertex (Vertex-Dental B.V, Hollanda), Rodex (Rodont, Gtalya), Meliodent (Kulzer, Almanya), Molloplast-B (Detax, Almanya)) bulaGtırılmıG Staphylococcus aureus ATCC 6538, Pseudomo- nas aeruginosa NCTC 6749 ve Bacillus subtilis var. niger ATCC 9372 bakteri suGlarına karGı etkinlikleri üretici firma tarafından önerilen sürelerde incelenmiGtir.

Bulgular:

 

Denenen ürünlerin tamamının S.aureus ATCC 6538 bakteriye karGı; %100 oranında etkili olduğu belirlenmiGtir. P.aeruginosa NCTC 6749 suGuna karGı ise; Fittydent’in, 30 dakika temas süresinde, Corega tabs ve Protefix tabletlerinin 15’er dakikada, Curaprox BDC 105’in ise, 1. ve 7.gün sonunda da 6 saatlik temas süresinde aynı etkiyi (%100) gösterdiği belirtilmiGtir. Curaprox BDC 100’ün ise, 5 dakika temas süresinde % 93-100 arasında etkinlik sağladığı gözlenmiGtir. B.subtilis var. niger ATCC 9372 bakteri sporu üzerinde; Curaprox BDC 105’in 1. ve 7.gündeki solüsyonla- rının %99 oranında etkili olduğu, diğer ürünlerin ise temas süre ve protez maddelerine göre Fittydent’in; %97-98, Corega tabs’ ın ; %91-99, Protefix’in; %68-95, Curaprox BDC 100’ ün; %72-99 gibi değiGen oranlarda dezenfeksiyon sağladığı belirlenmiGtir.

Sonuç:

 

Farklı tip diG protez kaide maddeleri üzerinde temizlik ve dezenfeksiyon ürünlerinin etkinliklerinin ortamda bulunan bakterilere göre çok değiGken olduğu, protez kaide maddesi tipinin ise dezenfeksiyon üzerinde bir etkisinin olmadığı gözlenmiGtir. Protezlerin her gün temizlenmesinin ve dezenfeksiyonunun potansiyel patojen bakteriyel kontaminasyonunu önlemek için etkili bir yöntem olduğu sonucuna varılmıGtır.

Anahtar sözcükler:

Diş protezi, temizlik, dezenfeksiyon

Aim:

 

The unsufficient cleaning and disenfection of the dentures not only lead to intra-oral infections but also to systemic infections such as endocarditis, which might be life threatening. To prevent or reduce such infections, selection of appropriate denture base material and effective denture cleaning or disinfecting preparations are very important. In our study, we aimed to investigate the antibacterial activity of cleansing and disinfectant preparations currently use in Turkey.

Material and Method:

 

In our study, the antibacterial activity of 3 alkaline peroxide type cleaning denture effervescent tablets (Fittydent (Matilek-Austria), Corega tabs (GlaxoSmithKline, Ireland), Protefix (Queisser pharma, Germany) frequently use in our country and 2 disinfectant solutions (Curaprox BDC 105 (weekly use) (Swiss Premium Oral Care, Sweden), Curaprox BDC 100 (daily use) (Swiss Premium Oral Care, Sweden), were tested against four types of denture base material samples (Vertex (Vertex-Dental B.V, Netherlands), Rodex (Rodont, Italy), Meliodent (Kulzer, Germany), Molloplast-B (Detax, Germany)) contaminated with Staphylococcus aureus ATCC 6538, Pseudomonas aeruginosa NCTC 6749 and Bacillus subtilis var. niger ATCC 9372 at the contact times advised by the manufacturers. Result: It was determined that all of the preparations were found to be 100% effective against S.aureus ATCC 6538 strain. Fittydent at 30 minutes, Corega tabs and Protefix tablets at 15 minutes of each, and Curaprox BDC 105 at 6 hours in the solutions prepared in the 1.st and the end of the 7.th days, were have the same activity(100%) against P.aeruginosa NCTC 6749 strain.Otherwise, Curaprox BDC 100 at 5 minutes contact time was found 93-100 % effective against the same strain. The sporicidal activity of the Curaprox BDC 105 against B.subtilis var. niger ATCC 9372 at 6 hours contact times in the solutions prepared in the 1.st and the end of the 7.th days, were found to be 99%, whereas the activity of the rest of the products were varied depending on the contact time and denture base material and differed between 97-98% of Fittydent ,91-99% of Corega tabs , 68-95% of Protefix, 72-99% of Curaprox BDC 100.

Conclusion

 

: The effect of denture base materials on the cleaning and disinfection were very variable according to the kinds of bacteria present in the test environment and have not shown to be differed depending on the type of denture base material. Daily cleaning or disinfection of the dentures are an effective way to prevent bacterial contamination with potential pathogens .

Key words:

 

Denture, cleaning, disinfection