AN EVALUATION OF TURKEY'S THE ENTREPRENEURIAL BEHAVIOR AND ATTITUDE DATA IN GEM (GLOBAL ENTREPRENEURIAL MONITOR) BETWEEN 2006-2018 YEARS


Creative Commons License

Akdemir Ömür G.

INTERNATIONAL SOCIAL SCIENCES AND INNOVATION CONGRESS, Ankara, Turkey, 9 - 10 January 2021, pp.196-218

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.196-218
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

In its simplest form, the entrepreneur is the person who takes the risk while combining the inputs and producing goods and services in order to make a profit. Relating this definition only to raw materials, goods, services and risk may seem sufficient in a linear order. However, this definition is not sufficient especially in nonlinear ecosystems that are in the nature of the new normal and fed from chaos in the 2000s. It is now more correct to define entrepreneurship as "the person who creates a new idea,  develops a business model and takes the risk" in dynamic and dynamic ecosystems. In the new normal, globalization, technological developments, advances in information and communications technologies and digitalization have made entrepreneurs a part of a large system with their competitors, suppliers and other stakeholders as a global player. While entrepreneurs combine raw materials, energy and knowledge in their business models, their risks and the soruces of motivation are affected by the conditions of the period. Entrepreneurs play an important role in the development of countries' economies and technological progress. Therefore, in parallel with time and conditions, the behavior and attitudes of entrepreneurs by country have become an important research subject on a global scale. Global Entrepreneurial Monitor (GEM) brings together some the behaviors and attitudes of entrepreneurs in the country on a global scale into the index. In the study it will be analyzied Turkey's data of the index between 2006 and 2018. The changes in behavior and attitudes of entrepreneurs in Turkey's data in GEM during these years will be analyzed via Analytical Hierarchy Process and TOPSIS Multicriteria Decision Making Method.  According to the study results entrepreneurial behavior and attitudes of the most ideal period determined for Turkey, also it will be linked with national and transnational developments. It is thought that the conceptual and methodological approach related to entrepreneurial behavior and attitudes, which is the subject of the study, will contribute to give an idea to possible studies in the related field.

Girişimci en basit şekliyle kar elde etmek amacıyla girdileri bir araya getirip mal ve hizmet üretirken riski üstelenen kişidir. Bu tanımı sadece hammadde, mal, hizmet ve risk ile ilişkilendirmek, doğrusal bir düzende yeterli gibi görünebilir. Ancak bu tanım özellikle 2000’li yıllarda yeni normalin doğasında olan ve kaostan beslenen doğrusal olmayan ekosistemlerde yeterli değildir. Artık değişken dinamik ekosistemlerde girişimciliği “yeni bir fikri, iş modeline dönüştüren ve riski üstlenen kişi” olarak tanımlamak daha doğrudur. Yeni normal düzende küreselleşme, teknolojik gelişmeler, enfomasyon teknolojilerindeki ilerlemeler ve dijitalleşme, girişimcileri küresel bir oyuncu olarak rakipleriyle, tedarikçileriyle ve diğer paydaşlarıyla birlikte büyük bir sistemin parçası haline getirmiştir. Girişimciler iş modellerinde, üretim süreçlerinde ve tüm uygulamalarında hammaddeyi, enerjiyi ve bilgiyi bir araya getirirken üstlendikleri risk ve motivasyon kaynakları dönemin koşullarından etkilenir. Girişimciler ülke ekonomilerinin gelişiminde ve teknolojik ilerlemede önemli bir rol üstlenmektedir. Dolayısıyla zamana ve koşullara paralel olarak ülkelere göre girişimcilerin davranış ve tutumları küresel ölçekte önemli bir araştırma konusu olmuştur. Bu çalışmada ise küresel ölçekte yıllara göre çok sayıda ülkedeki girişimcilerin davranışlarını ve tutumlarını endekste bir araya getiren Global Entrepreneurial Monitor (GEM)’ün 2006 ve 2018 yılları arasındaki Türkiye verileri incelenecektir. GEM’deki ilgili dönemlerdeki Türkiye’nin girişimci davranış ve tutumlarındaki değişimlerin, karar verme yöntemlerinden olan Ağırlıklandırılmış Hiyerarşi Süreci (AHP) ile TOPSİS-Çoklu Karar Verme (TOPSIS Multicriteria Decision Making Method) yöntemlerinden yararlanarak bir değerlendirmesi yapılacaktır. Araştırma sonuçlarına göre Türkiye için tespit edilen en ideal döneme ait girişimci davranış ve tutumlarına ilişkin veriler, ulusal ve ulus ötesi gelişmeler ile de ilişkilendirilecektir. Çalışma konusu olan girişimci davranış ve tutumları ile ilgili kurgulanan kavramsal ve metodolojik yaklaşımın, ilgili alandaki olası çalışmalara fikir vermesi açısından katkı getireceği düşünülmektedir.