Yaşlılar için Düşme Davranışları Ölçeği’nin geçerlik ve güvenirliği


Ekşi-Uymaz P., NAHCİVAN N.

FLORENCE NİGHTİNGALE HEMŞİRELİK DERGİSİ, cilt.21, sa.1, ss.22-32, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 21 Konu: 1
  • Basım Tarihi: 2013
  • Dergi Adı: FLORENCE NİGHTİNGALE HEMŞİRELİK DERGİSİ
  • Sayfa Sayıları: ss.22-32

Özet

Amaç: Bu çalışma, yaşlı bireylerin olası düşmelerden kendilerini korumak için sergiledikleri davranışlarını tanılamak için geliştirilmiş olan Düşme Davranışları Ölçeği'nin Türkçe Formunun geçerlik ve güvenirliğini belirlemektedir.

Yöntem: Metodolojik tipteki çalışmanın örneklemini İstanbul'da evinde yaşayan, günlük yaşam aktivitelerinde bağımsız, bilişsel yetersizliği olmayan, 60 yaş ve üstü 180 yaşlı oluşturmuştur. Yaşlılar İçin Düşme Davranışları Ölçeği, 4'lü Likert tipte, 30 maddeli ve 10 alt boyuttan oluşmaktadır. İngilizcede geliştirilen ölçeğin Türkçeye uyarlanması için çeviri ve geri-çeviri işlemi yapılmış ve sonra kapsam geçerliği için uzman görüşüne sunulmuştur. Türkçe formun psikometrik özelliklerinin incelenmesinde madde toplam puan korelasyonu, Pearson korelasyonu, Cronbach Alfa katsayısı, test-retest korelasyonu ve Faktör analiz teknikleri kullanılmıştır.

Bulgular: Yaş ortalaması 68,72±7,31yıl olan yaşlı bireylerin %51,6'sı kadın, %46,7'si ilkokul mezunu, tamamına yakını (% 92,8) sağlık güvencelidir. Son bir yıl içinde düşenlerin oranı % 37,8' dir. Ölçeğin Kapsam geçerlik indeksi r=.94, Cronbach alfa katsayısı α=.90, madde toplam puan korelasyonları r=.23 ile r=.70 (p=.01) arasında bulunmuştur. İki haftalık test-tekrar test korelasyonu r=.96'dır. Doğrulayıcı faktör analizi orijinal ölçek bulgularına benzer bulunmuştur.

Sonuç: Yaşlılar için Düşme Davranışları Ölçeği yaşlıların potansiyel düşmelerden kendilerini korumak için sergiledikleri davranışlarını ve farkındalıklarını tanılamaya yönelik kullanılabilecek geçerli ve güvenilir bir araçtır. Aracın farklı özellik gösteren yaşlı gruplarında kullanılması önerilir.

Aim: The purpose of this methodological study was to adapt the Fall Behavioral Scale (FaB Scale) for older people to evaluate behavioral factors that could potentially protect against falling, to Turkish language and population and test its reliability and validity.

Method: The sample of the research was became 60 year old and above 180 elderly people who lives in their houses in İstanbul and able to do daily life activities themselves and cognitively normal. This 4 point likert scale became 30-items and 10 subscales. This scale was developed in English language therefore we used translation and back translation then reviewed by an expert for examined content validity. FaB-T' psycohometric characters analyses examined via items total score correlation, Pearson correlation analyses, Cronbach Alpha value, , test-retest correlation and confirmatory factor analyses methods.

Results: Participants' descriptive characteristics was found like this; avarage of age 68.72±7.31,  51,6%  female, 46,7 % primary school graduate,  92,8% have health insurance. Fall ratio was found 37,8% in the recent year. Content Validity Index= .94, Cronbach Alpha value α=.90, items total score correlation found between r= .23- .70 (p=.01). Two weeks test-retest correlation found r=.96. Confirmatory factor analyses results found same as original. Conclusion:  This study showed that Turkish Version of Fall Behavioral Scale (FAB) was reliable and valid tool to determined to identify the older person's awareness of and practice of behaviours that could potentially protect against falling. We suggest to using of this tool on different elderly groups.