The Contribution of 18F-FES PET/CT to Therapy Management in Estrogen Receptor Positive Breast Cancer


Oflas M., Has Şimşek D., Işık E. G., Cabıoğlu N., İbiş K., Aydıner A., ...More

34. Ulusal Nükleer Tıp Kongresi, Antalya, Turkey, 27 - 31 March 2022, pp.51

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.51
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

Östrojen Reseptör (ER) Pozitif Meme Kanserinde 18F-FES PET/BT’nin Tedavi Yönetimine Katkısı

Amaç: ER+ Meme kanseri tanılı hastalarda 18F-FES PET/BT bulgularının tedavi yönetimine katkısı araştırıldı.

Yöntem: Meme kanseri tanısı ile 18F -FDG PET/BT çalışması yapılan ER+ (ER: >10%) hastalara tedavi öncesi prospektif olarak 18F-FES PET/BT çalışması planlandı. Hastaların histopatoloji, radyoloji, PET/BT bulguları ve takip dataları dokümente edildi. PET/BT bulguları, klinik-radyolojik/histopatolojik bulgular ile birlikte değerlendirildi.18F-FES PET/BT öncesi ve sonrası bulgulara göre planlanan tedaviler klinisyenlerce dolduran anket formları ile kayıt edildi. 18F-FES PET/BT sonrası tedavi değişiklikleri majör(intermodalite) ve minör(intramodalite) olmak üzere iki grupta toplandı. 

Bulgular: ER+ meme kanseri tanısıyla evreleme (n:12) ve yeniden evreleme (n:2) amaçlı 18F-FDG ve 18F-FES PET/BT yapılan 14 kadın hasta çalışmaya The Contribution of 18 F-FES PET/CT to Therapy Management in Estrogen Receptor Positive Breast

Cancer

Purpose

The contribution of 18 F-FES PET/CT findings to therapy management in estrogen receptor positive

breast cancer is investigated.

Methods

Pre-treatment prospective 18 F-FES PET/CT scans were planned to the patients with estrogen receptor

positive (ER +) breast cancer (ER: >10%), who had a previous 18 F -FDG PET/CT scan. The

histopathology, radiology, PET/CT findings and follow-up data of the patients were documented .The

PET/CT findings were evaluated together with the clinical- radiological/histopathological findings.

The therapy plans according to the findings of pre- and post 18 F-FES PET/CT scans were recorded with

the questionnaire forms filled by clinicians. The changes in treatment after 18 F-FES PET/CT scans were

separated into two groups as major (intermodality) and minor (intramodality).

Results

14 female patients diagnosed with ER (+) breast cancer, who underwent 18 F-FDG and 18 F-FES

PET/CT for staging (n: 12) and restaging (n: 2), were included in the study (mean age: 54).

According to radiological and 18 F -FDG PET/CT findings ,3 of the patients had early stage disease(

21,4 %) , 6 of them had locally advanced disease (35,7 %) , and 5 of them had advanced disease (35,7

%). 2 of the patients were multimetastatic, and all of the lesions could be detected by both PET/CT

modalities. In the remaining 12 patients, the number of detected metastases was 35 in 18 F -FDG

PET/CT and 33 in 18 F-FES PET/CT. The median SUVmax values of primary tumor in 18 F-FDG ve 18 F-FES

PET/CT were 4,65 (1,5 - 10,9) and 2,76 (0,98- 8,63); of axillary lymph node metastases 3,36 (2,7 -

15,7) and 2,69 (1,2 - 13,88) ; of non-axillary metastases 3,315 (1,72-13,56) and 5,01 (0,93-14,68)

,respectively. After 18 F-FES PET/CT acquisition, a regression of TNM-stage was observed in 4 patients

.A change of therapy management has been made in 5 patients (35, 7%) with the help of 18 F-FES

PET/CT findings.4 of them had a major change (2 patients went to surgery instead of receiving

adjuvant chemotherapy, 2 patients received neoadjuvant chemotherapy +surgery instead of

adjuvant chemotherapy) and 1 of them had a minor change (increased radiotherapy area) in therapy

management.

Conclusions

It is observed that 18 F-FES PET/CT findings decrease false positive results in patients with ER (+) breast

cancer, who have lesions suspicious of malignancy, therefore it has a significant influence on therapy

management. It is predicted that 18 F-FES PET/CT acquisition will contribute to therapy management

in selected cases.

Key words: 18 F-FES PET/CT, 18F -FDG PET/CT, Estrogen receptor, breast cancer

Östrojen Reseptör (ER) Pozitif Meme Kanserinde 18F-FES PET/BT’nin Tedavi Yönetimine Katkısı

Amaç: ER+ Meme kanseri tanılı hastalarda 18F-FES PET/BT bulgularının tedavi yönetimine katkısı araştırıldı.

Yöntem: Meme kanseri tanısı ile 18F -FDG PET/BT çalışması yapılan ER+ (ER: >10%) hastalara tedavi öncesi prospektif olarak 18F-FES PET/BT çalışması planlandı. Hastaların histopatoloji, radyoloji, PET/BT bulguları ve takip dataları dokümente edildi. PET/BT bulguları, klinik-radyolojik/histopatolojik bulgular ile birlikte değerlendirildi.18F-FES PET/BT öncesi ve sonrası bulgulara göre planlanan tedaviler klinisyenlerce dolduran anket formları ile kayıt edildi. 18F-FES PET/BT sonrası tedavi değişiklikleri majör(intermodalite) ve minör(intramodalite) olmak üzere iki grupta toplandı. 

Bulgular: ER+ meme kanseri tanısıyla evreleme (n:12) ve yeniden evreleme (n:2) amaçlı 18F-FDG ve 18F-FES PET/BT yapılan 14 kadın hasta çalışmaya dâhil edildi (ortalama yaş:54) . Radyoloji ve 18F -FDG PET/BT bulgularına göre hastaların 3’ü (%21,4) erken evre, 6’sı (%42,9) lokal ileri evre, 5’i (%35,7) ileri evre idi. Hastaların 2’si multimetastatik (lezyon sayısı>10) olup her iki PET/BT’de tüm lezyonlar tespit edilebildi. Kalan 12 hastada 18F-FDG PET/BT ile saptanan metastatik lezyon sayısı 35 iken,  18F-FES PET/BT ile 33 lezyon tespit edildi.  18F-FDG ve 18F-FES PET/BT ’de primer tümörün medyan SUVmax değerleri sırasıyla 4,65 (1,5 - 10,9) ve 2,76 (0,98- 8,63); aksillar lenf nodu metastaları için 3,36 (2,7 - 15,7) ve 2,69 (1,2 - 13,88); aksilla dışı metastazlarda ise 3,315  (1,72-13,56) ve 5,01 (0,93-14,68) olarak saptandı.  18F-FES PET/BT sonrası 4 hastanın TNM evresinde gerileme saptandı.  18F-FES PET/BT bulguları ile 4 hastada major (3 hastada adjuvan kemoterapi yerine cerrahi, 1 hastada adjuvan kemoterapi yerine neoadjuvan KT+cerrahi) , 1  hastada minor (RT alanında artış) olmak üzere toplam 5 hastada ( %35,7) tedavi yönteminde değişiklik görüldü. 

Sonuç: 18F-FES PET/BT’nin ER(+) meme kanseri tanısı olan ve metastaz şüpheli bulgular tanımlanan hasta grubunda yanlış pozitiflikleri azaltarak tanısal doğruluğu artırdığı ve tedavi yönetimini önemli ölçüde etkilediği görülmüştür. Seçili vakalarda 18F-FES PET/BT görüntülemenin tedaviye yönetimine katkısı olacağı öngörülmektedir. 

 

Anahtar kelimeler: 18F-FES PET/BT ,18F -FDG PET/BT,Östrojen reseptörü , meme kanseri 

Sonuç: 18F-FES PET/BT’nin ER(+) meme kanseri tanısı olan ve metastaz şüpheli bulgular tanımlanan hasta grubunda yanlış pozitiflikleri azaltarak tanısal doğruluğu artırdığı ve tedavi yönetimini önemli ölçüde etkilediği görülmüştür. Seçili vakalarda 18F-FES PET/BT görüntülemenin tedaviye yönetimine katkısı olacağı öngörülmektedir. 

 

Anahtar kelimeler: 18F-FES PET/BT ,18F -FDG PET/BT,Östrojen reseptörü , meme kanseri