Assessment of Interaction in Distance Education


Creative Commons License

KAYSİ F. , GÜROL M.

International Conference on Innovative Teaching and Technology in Higher Education, İstanbul, Turkey, 2 - 03 June 2016

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey

Abstract

Interaction is located in one of the most important components of distance education. There are four types of interaction as learner-content, learner-learner, learner-instructor, learner-interface and learner-institude in the literature. Among these, the most important interaction is done between people. The purpose of this study was to investigate the interaction types in distance education. The study was conducted with qualitative data collection methods. Case study design was used in this study and participants were selected through criterion sampling, a purposeful sampling method. Six learners and one instructors were included in the study. The data were collected through structured interview forms throughout the study. The obtained data were interpreted through thematic analysis. Some of the findings obtained from the study, it is understood that there arae very weak interaction between learner-learner and learner-instructor. However, positive effects of the course videos can be seen when learners watching instructors online or on recorded course videos on learner’s interaction with course content and instructors. But it is understood that lecture notes away from interaction. Finally,although some interactive applications on the interface, these applications are not used appropriately. Consequently, all types of interactions specified in the literature are weak. Learners can use distance education system more effectively by interactive interface. In this way, expected results can be obtained for interaction between among learners and instructors. Furthermore, learners interest in the course can be increased by interactive course contents. Finally, orientations about distance education for interactions can be provided for inexperienced learners.

Uzaktan eğitimin en önemli bileşenleri arasında etkileşim yer almaktadır. Alan yazında öğrenen-içerik, öğrenen-öğrenen, öğrenen-öğretim elemanı ve öğrenen-arayüz etkileşim türleri bulunmaktadır. Bunların arasında en önemli görüleni ise insanlar arasında gerçekleşenidir. Bu çalışmanın amacı, yapılmakta olan uzaktan eğitim uygulamalarında alan yazında var olan etkileşim türlerinin gerçekleşme durumlarını incelemektir. Çalışma nitel veri toplama yöntemleri ile gerçekleştirilmiştir. Çalışmada durum çalışması deseni kullanılmış ve katılımcılar amaçlı örneklem türlerinden ölçüt örnekleme göre belirlenmiştir. Katılımcılarla yapılan yüz-yüze görüşmelerde görüşme formları aracılığıyla veriler toplanmıştır. Çalışmaya altı öğrenen ve bir öğretim elemanı dahil edilmiştir. Elde edilen veriler tematik analiz aracılığıyla yorumlanmıştır. Çalışmadan elde edilen bazı bulgular, öğrenenlerin kendi aralarındaki veya dersin öğretim elemanıyla olan etkileşimlerinin çok zayıf olduğu anlaşılmaktadır. Bununla beraber öğrenenlerin ders içerikleriyle olan etkileşimlerinde, derslerin videolarının olumlu etkileri görülebilmektedir. Fakat ders notlarının etkileşimden uzak olduğu anlaşılmaktadır. Son olarak, arayüzde de etkileşimli bazı uygulamalar olmasına rağmen, bunların kullanılmadığı ortaya çıkmaktadır. Sonuç olarak, alanyazında belirtilen tüm etkileşim türlerinin zayıf olduğu anlaşılmaktadır. Çalışmanın önerileri arasında, öğrenenler etkileşimli bir arayüzü sayesinde uzaktan eğitim sistemini daha etkin bir şekilde kullanabilirler. Bu sayede hem kendi aralarında ve hem de öğretim elemanıyla etkileşimde beklenen sonuçlar elde edilebilir. Ayrıca etkileşimli ders içerikleri sayesinde öğrenenlerin derslere yönelik dikkatleri daha iyiye çevrilebilir. Son olarak, daha önceki öğrenim hayatında uzaktan eğitime yönelik deneyimi olmayan öğrenenler göz önünde bulundurularak, bu öğrenenlere oryantasyon sağlanabilir.