Yaş ve cinsiyetin vagal ve rekürren larengeal sinirin normal elektromyografik verilerine etkisi


Gachayev F., İşcan A. Y. , Özgür İ. , Sormaz İ. C. , Tunca F. , Şenyürek Y. , ...More

7. Ulusal Endokrin Cerrahi Kongresi, Antalya, Turkey, 23 - 26 April 2015, pp.86

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.86

Abstract

Amaç Vagal sinir ve rekürren larengeal sinirin (RLN) normal elektromyografik verilerinin intraoperatif sinir monitörizasyonu ile gösterilmesi ve yaş ve cinsiyetin bu verilere etkisini değerlendirmek. Yöntem Risk altındaki 151 sinir (79 ardışık hasta - 72 total tiroidektomi ve 7 lobektomi) çalışmaya dahil edildi. Ameliyat öncesi ve sonrası vokal kord muayeneleri yapıldı ve ameliyat öncesi anormal bulguları olan hastalar çalışma dışı bırakıldı. Her iki sinirin tiroidektomi öncesi amplitüd ve latensileri kaydedildi. Bulgular Sağ ve sol RLN’in ortalama amplitüd ve latensi değerleri, ve sağ ve sol vagal sinirlerin ortalama amplitüd değerleri karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı. Sol vagal sinirin latensisi (5.8±1.2 ms), sağ vagal sinire (4.2±0.9 ms ) göre anlamlı olarak uzun bulundu (P=0.0001). Ortalama amplitüd sol RLN de (896±515µV) sol vagal sinire (618±372µv) kıyasla anlamlı olarak yüksekti(p=0.0001). Sol vagal sinirin latensi sol RLN ile karşılaştırıldığında istatiksel olarak anlamlı olarak uzun olduğu izlendi (5.8±1.2 vs 2.1±1 ms;P=0.0001). Sağ vagal sinir ve sağ RLN’nin ortalama amplitüdlerinin benzer olduğu görüldü (P=0.7). Sağ vagal sinirin ortalama latensisi sağ RLN’e istatistiksel olarak anlamlı uzun bulundu (4.2±0.9ms vs 2.1±0.6ms;P=0.0001). Cinsiyetin amplitüd ve latensi parametrelerine etki etmediği izlendi. Yaşın latenside istatiksel olarak etkisi görülmedi. Amplitüd her iki sinirde de 60 yaşının üzerindeki hastalarda genç hastalara göre istatistiksel olarak daha düşük olarak saptandı (RLN: 653±271µVvs 845±526µv; P=0.01)(Vagal sinir :490±206µ vs 692±458µv;P=0.001). Sonuç Vagal ve rekürren larengeal sinirin normal elektromyografik verileri çeşitli benzerlikler ve farklılıklar göstermektedir. Cinsiyetin elektromiyografik veriler üzerine etkisi izlenmedi. Ancak, amplitüd 60 yaşının üzerindeki hastalarda genç hastalara göre istatistiksel olarak anlamlı oranda daha düşük olarak saptandı.