Contributions of Teachers' Thinking Styles to Critical Thinking Dispositions (Istanbul-Fatih Sample)


Emir S.

KURAM VE UYGULAMADA EGITIM BILIMLERI, vol.13, no.1, pp.337-347, 2013 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 13 Issue: 1
  • Publication Date: 2013
  • Title of Journal : KURAM VE UYGULAMADA EGITIM BILIMLERI
  • Page Numbers: pp.337-347

Abstract

The main purpose of the research was to determine the contributions of the teachers’ thinking styles to critical thinking dispositions. Hence, it is aimed to determine whether thinking styles are related to critical thinking dispositions and thinking styles measure critical thinking dispositions or not. The research was designed in relational survey pattern. The research was carried out with 430 teachers, including 202 males and 228 females. The findings of the research were obtained through California Critical Thinking Disposition Inventory and Thinking Styles Inventory. In the analysis of the findings, arithmetic average, standard deviations, and the correlations between variables were calculated.Afterwards, the stepwise regression analyses were conducted to determine the teachers’ critical thinking dispositions to thinking styles. A significant relationship was found between the teachers’ critical thinking dispositions and thinking styles. It was demonstrated that critical thinking dispositions were measured by thinking styles. The findings and the results were discussed from the point of view of teaching, learning, and evaluation in the survey. Key Words Cognitive Styles, Theory of Mental Self-Government, Thinking Styles, Critical Thinking, Critical Thinking Dispositions.

Araştırmanın temel amacı, öğretmenlerin düşünme stillerinin eleştirel düşünme eğilimlerini yordama gücünü belirlemek amaçlanmıştır. Bunun için de, düşünme stillerinin eleştirel düşünme eğilimleri ile ilişkisinin olup olmadığı ve düşünme stillerinin eleştirel düşünme eğilimlerini yordayıp yordamadığı belirlenmektir. Araştırma ilişkisel tarama modelinde desenlenmiştir. Çalışma ilköğretim okullarında görev yapan 430 (202 bay, 228 bayan) öğretmen üzerinde yürütülmüştür. Araştırmanın verileri California Eleştirel Düşünme Eğilimi Ölçeği ve Düşünme Stilleri Envanteri kullanılarak elde edilmiştir. Elde edilen verilerin analizinde aritmetik ortalama, standart sapmaları ve değişkenlerin ara korelasyonları hesaplanmıştır. Daha sonra öğretmenlerin eleştirel düşünme eğilimlerini düşünme stillerinin yordama gücünü belirlemek için basamaklı regresyon (stepwise regression) analizleri yapılmıştır. Araştırma sonucunda öğretmenlerin eleştirel düşünme eğilimleri ile düşünme stilleri arasında anlamlı düzeyde ilişki bulunmuştur. Eleştirel düşünme eğilimlerini düşünme stillerinin yordadığı tespit edilmiştir. Çalışmada, elde edilen bulgular ve doğurguları öğ- retim, öğrenme ve değerlendirme açısından tartışılmıştır. Anahtar Kelimeler Bilişsel Stiller, Zihinsel Özerklik Teorisi, Düşünme Stilleri, Eleştirel Düşünme, Eleştirel Düşünme Eğilimi.