Occupational risk factors in nurses: A cross-sectional study in a university hospital


AZİZOĞLU F. , GÜL H.

İnternational Conference on Safety&Health, İstanbul, Turkey, 8 - 11 May 2016, vol.ÇB, no.54, pp.314

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: ÇB
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.314

Abstract

Occupational risk factors in nurses: A cross-sectional study in a university hospital
Fatma Azizoğlu1, Ahmet Köse2, Hülya Gül3
1Istanbul University, Istanbul Faculty of Medicine, Environmental Management Section, Fatih-Istanbul/Turkey
2Istanbul University, Business Administration Faculty Department of Finance, Beyazıt-Istanbul/Turkey
3Istanbul University, Istanbul Faculty of Medicine, Public Health Department, Fatih-Istanbul/Turkey
IINTRODUCTION: Healthcare institutions constitute a sector in which priority should be given to occupational accidents
and risks. Nurses who constitute a significant part of the health team in the healthcare system are under
occupational health risks. This study was conducted to determine the occupational risk factors of nurses who
worked in surgery units of hospitals and to examine the relationship between these risk factors and the descriptive
properties of nurses.
MATERIAL-METHODS: This study was conducted with 229 nurses who were working in the surgery units of a
university hospital in September 2013. The Personal Information Form and Occupational Risk Factors Scale were
applied to the participants. The data obtained were evaluated by a specialist of statistics using appropriate methods.
RESULTS: 4.4% of the individuals were male and 95.6% were female. 5.2% were graduates of high school and
67.2% had bachelor’s degree, 114 of the nurses (49.8%) had been working for 1-5 years, 40 (17.5%) had been
working for 6-10 years, 16 (7.0%) had been working for 11-15 years, and 59 (25.8%) had been working for 16
years or longer in the same unit in the hospital where the study was being conducted. Among the risk factors
which the nurses were exposed to, biological (3.469 ± 0.623) and psychological (3.468 ± 0.726) risk factor levels
were found to be high. Physical (3.093 ± 0.782), chemical (2.887 ± 0.854), ergonomic (3.374 ± 0.922), and
radiation (2.928 ± 1.167) risk factor levels were found to be moderate. The general occupational risk factor score
(3.221 ± 0.613) was found to be moderate.
CONCLUSION: It was concluded that the risk factors were correlated with the descriptive properties of the nurses
including age, gender, marital status, education level, working time in the hospital, mode of working and status of
occupational health and safety training.

Hemşirelerde mesleki risk faktörleri. Bir üniversite
hastanesinde kesitsel bir çalışma

Fatma Azizoğlu1, Ahmet Köse2, Hülya Gül3
1İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fak. Çevre Yönetim Birimi
2İstanbul Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Finans AD
3İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fak. Halk Sağlığı Anabilim Dalı
GİRİŞ-AMAÇ: Sağlık kurumları, iş kazaları ve mesleksel risk açısından öncelik verilmesi gereken bir sektördür.
Sağlık sistemi içerisinde sağlık ekibinin önemli halkasını oluşturan hemşirelerde bu riskli grubun önemli bir üyesidir.
Cerrahi birimler ise, infeksiyon, yaralanma, tehlikeli maddelerle karşılaşma olasılığı nedeniyle yüksek riskli bir ortamdır.
Bu araştırma, hastanelerin cerrahi bölümlerinde görev yapan hemşirelerin mesleksel risk faktörlerinin belirlenmesi
ve bu risk faktörleri ile hemşirelerin tanımlayıcı özellikleri arasındaki ilişki durumunu incelemek amacıyla
gerçekleştirilmiştir.
GEREÇ-YÖNTEM: Bu çalışma 2013 yılı Eylül ayında İstanbul’da bir üniversite hastanesinin cerrahi birimlerinde görev
yapan 229 hemşire ile gerçekleştirilmiştir. Katılımcılara Kişisel Bilgi Formu ve Mesleki Risk Faktörleri Ölçeği’nden
oluşan anket formları uygulanmıştır. Elde edilen veriler istatistik uzmanı tarafından uygun yöntemlerle değerlendirilmiştir.
SONUÇLAR: Araştırmaya katılanların %4,4’ü erkek, %95,6 'sı kadındı, %5,2’si lise, %67,2'ü lisans mezunuydu.
Hemşirelerin 114'ü (%49,8) 1-5 yıl, 40'ı (%17,5) 6-10 yıl, 16'sı (%7,0) 11-15 yıl, 59'u (%25,8) 16 yıl ve üzeri
çalışma yapılan hastanede aynı bölümde çalışmıştı. Hemşirelerin karşılaştıkları risk faktörlerinden biyolojik (3,469
± 0,623), ve psikolojik risk faktör düzeyi yüksek (3,468 ± 0,726), fiziksel (3,093 ± 0,782), kimyasal (2,887 ±
0,854), ergonomik (3,374 ± 0,922), radyasyon (2,928 ± 1,167), risk faktör düzeyi orta düzeyde bulunmuştur.
Mesleki risk faktörleri genel puanı (3,221 ± 0,613) orta düzeyde saptanmıştır.
YORUM: Hemşirelerin işyeri ortamında karşılaştıkları risk faktörlerinin, tanımlayıcı özelliklerinden yaş, cinsiyet, medeni
durum, eğitim durumu, hastanedeki çalışma süresi, çalışma biçimi ve iş sağlığı ve güvenliği eğitimi alma
durumları ile ilişkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır.