İşyeri Tehlike Sınıflarına Göre Çalışanların Güvenlik İklimi Algılarının İncelenmesi


Yavuz N., Doğan A.

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / The Journal of International Social Research, vol.13, no.69, pp.1304-1315, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Çalışmanın amacı işyeri tehlike sınıflarına göre güvenlik iklimi algısının istatistiksel olarak anlamlı şekilde

farklılaşıp farklılaşmadığını ortaya koymaktır. Farklı tehlike sınıflarını temsilen seçilen üç işyerinden toplam 223

katılımcıya ulaşılarak anket yoluyla elde edilen veriler analiz edilmiştir. Analiz sonuçlarına göre, işyeri tehlike sınıflarına

göre güvenlik iklimi algısı anlamlı olarak farklılaşmaktadır. Az tehlikeli sınıfa ait olan işyerindeki katılımcıların

bulundukları işyerini daha güvenli algıladıkları; tehlike sınıfı arttıkça (çok tehlikeli sınıf) çalışanların işyerlerini daha az

güvenli algıladıkları tespit edilmiştir. Ayrıca güvenlik iklimi algısı; cinsiyet, statü, yaş ve eğitim durumuna göre anlamlı

olarak farklılaşmaktadır. Kadınların erkeklere oranla; yöneticilerin ise çalışanlara oranla güvenlik iklimi algıları daha

yüksek bulunmuştur. Eğitim değişkeninde; ortaöğretim ve ön lisans mezunlarının güvenlik iklimi algıları daha yüksek

olarak ortaya konulmuştur. Son olarak yaş değişkeninde; 30 yaş altı çalışanlarda güvenlik iklimi algısı en fazla

bulunmuştur.